واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء(ویژه اعضای محترم هیات علمی)
برگزاری کارگاه متاآنالیز(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه آشنایی با خدمات و فعالیت های نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری 

اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی

برگزاری کارگاه بازاندیشی در آموزش پزشکی: ارائه تجربیات برنامه آموزشی مبتنی بر بازاندیشی 

برگزاری کارگاه ارزیابی تعهد حرفه ای فراگیران در سیستم های آموزش پزشکی با استفاده از ابزارp-mex

پمفلت غلبه بر اضطراب امتحان 

پمفلت راهنمای تکمیل فرم طرح درس

فرم جدید طرح درس

برگزاری مدرسه زمستانی بهداشت محیط

بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

انتشار پنجمین شماره گاهنامه واحد توسعه آموزش(EDO)
طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش علوم پزشکی

آیین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

دانش پژوهی

توانمند سازی و ارزشیابی

برنامه ریزی آموزشی

گاهنامه

برنامه راهبردی

اعضاء واحد

معرفی واحد

ارتباط با واحد

اخبار

آیین نامه ها و جشنواره ها

المپیادهای دانشجویی

مطالب آموزشی

دانشجوی نمونه و استعداد درخشان

دانشجویی EDO