جناب آقای دکتر محمدحسن احرامپوش

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک: ehrampoush[at]ssu.ac.ir

تلفن: 31492101(035)

رزومه