جناب آقای دکتر حسن مظفری

مدرک تحصیلی: دکترای تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک: h.mozaffari[a]ssu.ac.ir 

شماره تماس: 31492237(035)

رزومه