جناب آقای دکتر مهدی مختاری

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پست الکترونیک: mokhtari[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492270(035)

رزومه