گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

مشخصات رشته

مشخصات برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) رشته سلامت در بلايا و فوريت ها

نام و تعريف رشته و مقطع مربوطه:

دكتري تخصصي (Ph.D) رشته سلامت در بلايا و فوريت ها Health Emergencies Disaster

اين رشته، برنامه آموزشي بين رشته اي از علوم سلامت كه به تبيين مراحل چهارگانه كاهش آسيب، رشته سلامت در بلايا و فوريت ها

آمادگي، پاسخ و بازيابي در بلايا و فوريت ها ( اعم از طبيعي، انسان ساخت و بيولوژيك)، با هدف حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و اجتماعي، و مديريت آن در سطوح مختلف مي پردازد

 

شرايط و نحوه پذيرش در رشته:

·         قبولي در آزمون ورودي مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

·         كليه دارندگان مدارك دكتري عمومي پزشكي، دكتري عمومي داروسازي، دكتري عمومي دندانپزشكي دكتراي علوم آزمايشگاهي و كارشناسي ارشد كليه رشته هاي علوم پزشكي مجاز به شركت در آزمون مربوطه مي باشند...

-مواد امتحاني و ضرايب آن به شرح زير مي باشد:

اصول و مباني بلايا و فوريت ها 2

آمار زيستي و اپيدميولوژي بلايا و فوريت ها 2

بهداشت و درمان در بلايا و فوريت ها 3

نظام سلامت ايران و جهان 1

تئوري هاي مديريت و اصول مديريت خدمات بهداشتي و درماني 2

رشته هاي مشابه در خارج از كشور:

دوره هاي آموزشي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در زمينه بلايا و فوريت ها از سال هاي گذشته در تعدادي از دانشگاه هاي معتبر دنيا با عناويني بسيار متنوع ارائه مي گردد. نام تعدادي از دانشگاه هاي ارائه دهنده اين دوره ها به شرح زير است:

1.      University of George Washington, USA

2.      Johns Hopkins University. School of Public Health, USA

3.      Lund University, Sweden

4.      University of Wisconsin - Madison, USA

5.      UNC School of Public Health, USA

6.      University of Copenhagen

7.      University of Brussels, Belgium