گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

وظايف حرفه اي دانش آموختگان (task analysis):

پژوهشي:

*      مشاركت در توليد و انتشار دانش آمادگي، پاسخ، بازيابي و كاهش آسيب مخاطرات طبيعي و انسان ساخت و بيولوژيك در بخش سلامت از طريق طراحي، اجرا و انتشار نتايج پژوهش هاي كاربردي و پايه در زمينه هاي نامبرده. همچنين با طرح سوالات پژوهشي به شكل گيري و اجراي طرح هاي پژوهشي در راستاي حل مشكلات اجرايي مديران و سيستم ها كمك نمايند.

 آموزشي:

*      آموزش مباحث مختلف مرتبط با سلامت در بلايا و فوريت ها، به دانشجويان رشته هاي مختلف.

*      آموزش مباحث مختلف مرتبط با سلامت در بلايا و فوريت ها، به دست اندركاران نظام سلامت در سطوح مختلف

*      طراحي، تدوين و ارزيابي برنامه آموزشي مرتبط با سلامت در بلايا و فوريت ها، به عموم جاامعه

 مديريتي:

*     مديريت كاهش آسيب، آمادگي، پاسخ و بازسازي در بلايا و فوريت ها در ( تمام سطوح) در نظام سلامت

 خدماتي:

*      ارائه و انجام وظايف اداري و كارشناسي در سطوح مختلف نظام سلامت

 مشاوره اي:

*      كمك به طراحي و مديريت برنامه هاي سلامت در بلايا و فوريت ها

*      كمك و مشاوره در سياستگذاري هاي سلامت مرتبط با بلايا و فوريت ها

*      مشاوره در مراحل مختلف طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با موضوع مديريت سلامت در بلايا و فوريت ها

*      كمك به مديريت و مشاوره در تصميم سازي هاي مرتبط با بلايا و فوريت ها در سطوح فراسازماني و فراملي

 

نقش دانش آموختگان در نظام سلامت (role definition):

دانش آموختگان دكتري تخصصي (Ph.D) رشته سلامت در بلايا و فوريت ها داراي نقش هاي پژوهشي، آموزشي، مديريتي، خدماتي و مشاوره اي خواهند بود

استراتژي هاي كلي آموزشي:

در اين دوره از تركيب استراتژي هاي آموزشي استاد محور و دانشجو محور بهره گرفته مي شود، ليكن به منظور اطمينان از بهره وري حداكثر، تاكيد برنامه بر استراتژي هاي دانشجو مي باشد. در اين راستا سعي بر گسترش توانايي هاي دانشجويان در ابعاد مختلف كاري و حمايت از مشاركت دانشجويان در طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه و خارج آن، مشاركت در كارگاه هاي آموزشي برگزار شده در دانشگاه، تاكيد بر خودآموزي تئوريك و عملي براي تضمين كسب دانش و مهارت و تدام آن در زمان تحصيل و پس از آن خواهد بود. در اين دوره بر فعاليت هاي عملي در عرصه تاكيد ويژه مي شود