نام و نام خانوادگی : زهرا غنی زاده

شماره داخلی:2311

مسیر دستیابی :ساختمان اداری- طبقه اول

شرح وظايف :

- گردآوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبيل قراردادها ، آئين نامه ها ، مصوبات ، دستورالعمل ها ، مجوزها و احکام کارگزينی شبکه بهداشت خرم دره و بخشنامه ها و مصوبات سازمانها و ادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسيدگی

- کنترل نهايی مدارک واسناد و رسيدگی و حصول اطمينان از صحت اعمال کنترلهای لازم طبق دستورالعمل های مربوطه

تهيه « برگ رفع نواقص » در مواردی که در مدارک مورد رسيدگی نقايصی موجود باشد.

- تماس مستمر با مسئول حسابداری اموال ، خريد کالا و خدمات جهت اطمينان از صحت مدارک مربوط رسيد کالا و خروج کالا ازانبار

 پيگيری دريافت اسناد و مدارک مورد رسيدگی از ساير واحدهای دانشگاه

- اتخاذ ترتيبات لازم جهت صدور کليه اسناد حسابداری شبکه با توجه به مدارک و اعلاميه ها و صورتحسابهای رسيده مربوط و همچنين طبقه بندی صحيح آنها و کنترل ممهور بودن آنها به مهر (  رسيدگی شد)