مدیر ستاد شاهد و ایثارگر

دکتر جواد وطنی ستوده

دکترای پزشکی عمومی

-دارای پایان نامه دکترا با عنوان بررسی علت مرگ ومیر بیماران کبدی بستری شده در بیمارستان شهید رهنمون بمدت یکسال

تلفن تماس مستقیم :

09133514934

                                                                                            

کارشناسان دفتر ستاد و شاهد :

خانم زارع٬ خانم حسینی پور٬ خانم یاقوتی٬ خانم نعیمی

تلفن تماس با دفتر ستاد:

۰۳۵-۳۶۲۸۵۴۰۴

لیست اسامی اساتید مشاور ستاد شاهد و ایثارگر به تفکیک دانشکده

دانشکده داروسازی

آقای دکتر وحیدی

آقای دکتر مرادی

آقای دکتر ندری

آقای دکتر رنجبر

دانشکده دندانپزشکی

آقای دکتر داوری

آقای دکتر طباطبایی

خانم دکتر کبریایی

آقای دکتر حائریان

آقای دکتر فلاح

دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر توانگر

خانم خوشبین

خانم مجاهد

خانم سلیمی

دانشکده پیراپزشکی

آقای دکتر صادقیان

آقای دکتر هادی

آقای دکتر حسینی

دانشکده بهداشت

آقای دکتر احرامپوش

آقای دکتر برخورداری

آقای دکتر قانعیان

دانشکده پردیس بین الملل

آقای دکتر جعفری

آقای دکتر نهنگی

آقای دکتر شیخها

دانشکده پرستاری میبد

آقای دکتر سبحانی

دانشکده پیراپزشکی ابرکوه

آقای دکتر شیخی

 

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده بهداشت اسفندماه 95

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده بهداشت

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده بهداشت در تاریخ 95/12/17 با حضور جناب آقای دکتر احرام پوش ریاست دانشکده بهداشت جناب آقای فاضلی معاون فرهنگی بنیاد شهید استان، جناب آقای دکتر وطنی مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جناب آقای دکترعسکری استاد مشاور محترم دانشکده بهداشت، جناب آقای کل العماد مسول آموزش  بنیاد شهید استان و آقای صدرالساداتی و همچنین رابط ستاد شاهد در دانشکده خانم قانع و کارشناسان ستاد شاهد خانم زارع و خانم نعیمی، خانم یاقوتی و خانم حسینی پور در محل هتل سنتی لاله برگزار گردید.

در این نشست دانشجویان گرانقدر شاهد و ایثارگر جهت آشنایی با اهداف آموزشی و پژوهشی ستاد شاهد و تسهیلات این ستاد برای این دسته از دانشجویان و نیز آشنایی با اساتید مشاور دانشکده بهداشت حضور بهم رساندند.در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، آقای دکتر وطنی ستوده پس از معرفی خود و اهداف مجموعه ستاد شاهد و ایثارگر و همچنین اساتید مشاور فعال در دانشکده بهداشت به تکریم خانواده شهدا و همچنین لزوم اهمیت به این عزیزان پرداختند.سپس دانشجویان از سخنرانی جناب آقای دکتر احرام پوشآقای کل العماد و  نیز آقای فاضلی بهره مند گشتند.

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پیراپزشکی دی ماه 95

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پیراپزشکی

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 95/10/7 با حضور جناب آقای دکتر صادقیان ریاست دانشکده پیراپزشکی، حاج آقا نقیبی مدیرکل محترم بنیاد شهید شهرستان،  جناب آقای فاضلی معاون فرهنگی بنیاد شهید استان، جناب آقای دکتر وطنی مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جناب آقای دکترحسینی استاد مشاور محترم دانشکده پیراپزشکی، جناب آقای کل العماد و آقای صدرالسادات کارشناسان آموزش بنیاد شهید،و همچنین رابط ستاد شاهد در دانشکده خانم قدسیان و کارشناسان ستاد شاهد خانم زارع و خانم نعیمی، خانم یاقوتی و خانم حسینی پور در محل هتل سنتی خانه پدری برگزار گردید.

در این نشست دانشجویان گرانقدر شاهد و ایثارگر جهت آشنایی با اهداف آموزشی و پژوهشی ستاد شاهد و تسهیلات این ستاد برای این دسته از دانشجویان و نیز آشنایی با اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی حضور بهم رساندند.در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، آقای دکتر وطنی ستوده پس از معرفی خود و اهداف مجموعه ستاد شاهد و ایثارگر و همچنین اساتید مشاور فعال در دانشکده پیراپزشکی به تکریم خانواده شهدا و همچنین لزوم اهمیت به این عزیزان پرداختند. سپس دانشجویان از سخنرانی جناب آقای دکتر صادقیان آقای کل العماد و  نیز آقای فاضلی بهره مند گشتند.

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پرستاری دی ماه 95

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پرستاری

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پرستاری در تاریخ 95/10/5 با حضور جناب آقای دکتر حسین توانگر ریاست دانشکده پرستاری ، جناب آقای فاضلی معاون فرهنگی بنیاد شهید ، جناب آقای دکتر وطنی مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، سرکار خانم سلیمی ، سرکار خانم خوشبین اساتید مشاور محترم دانشکده، آقای اعتمادالعلما معاونت محترم امور دانشجویی دانشکده پرستاری ، جناب آقای کل العماد وآقای صدرالساداتی کارشناسان آموزش بنیادشهید و همچنین رابط دستاد شاهد در دانشکده خانم مشکوه و کارشناسان ستاد شاهد خانم زارع و خانم نعیمی در محل هتل سنتی خانه پدری برگزار گردید.

در این نشست دانشجویان گرانقدر شاهد و ایثارگر جهت آشنایی با اهداف آموزشی و پژوهشی ستاد شاهد و تسهیلات این ستاد برای این دسته از دانشجویان و نیز آشنایی با اساتید مشاور دانشکده پرستاری حضور بهم رساندند.در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، آقای دکتر وطنی ستوده پس از معرفی خود و اهداف مجموعه ستاد شاهد و ایثارگر و همچنین اساتید مشاور فعال در دانشکده پرستاری به تکریم خانواده شهدا و همچنین لزوم اهمیت به این عزیزان پرداختند.سپس دانشجویان از سخنرانی جناب آقای دکتر توانگر و همچنین آقای کل العماد و نیز آقای فاضلی بهره مند گشتند.

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده داروسازی اسفند ماه 95

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده داروسازی

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده داروسازی در تاریخ 95/12/17 با حضور جناب آقای احمد ابراهیمی مدیرکل بنیاد شهید، جناب آقای فاضلی معاون فرهنگی بنیاد شهید، جناب آقای دکتر مرادی ریاست دانشکده داروسازی، جناب آقای دکتر وطنی مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جناب آقای دکتر نبی استاد مشاور محترم دانشکده داروسازی و همچنین رابط دستاد شاهد در دانشکده آقای جمشیدی و کارشناسان ستاد شاهد خانم زارع و خانم نعیمی در محل هتل لاله یزد برگزار گردید.

در این نشست دانشجویان گرانقدر شاهد و ایثارگر جهت آشنایی با اهداف آموزشی و پژوهشی ستاد شاهد و تسهیلات این ستاد برای این دسته از دانشجویان و نیز آشنایی با اساتید مشاور دانشکده داروسازی حضور بهم رساندند.در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، آقای دکتر وطنی ستوده پس از معرفی خود و اهداف مجموعه ستاد شاهد و ایثارگر و همچنین اساتید مشاور فعال در دانشکده داروسازی به تکریم خانواده شهدا و همچنین لزوم اهمیت به این عزیزان پرداختند.سپس دانشجویان از سخنرانی جناب آقای دکتر مرادی و همچنین آقای ابراهیمی و نیز آقای فاضلی بهره مند گشتند.

گزارشی از جشنواره آموزشی - تحصیلی جایزه ملی ایثار

گزارشی از جشنواره آموزشی - تحصیلی جایزه ملی ایثار

جشنواره آموزشی - تحصیلی جایزه ملی ایثار با هدف پاسداشت و تجلیل برترین‌های علمی‌، آموزشی و در راستای تقویت و ایجاد انگیزه و فراهم آوردن زمینه‌های پرورش و رشد استعدادهای علمی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب شاهد و ایثارگر ممتاز، خلاق و نوآور، توسعه و تعمیق روحیه علم آموزی، تداوم ایفای نقش ایثارگران در عرصه دانش و فناوری و ارج نهادن به ممتازان شاهد و ایثارگر در سالن اجتماعات دانشکده تربیت بدنی تهران برگزار شد.

در این مراسم، سردار محسن انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت:ایثارگران از ۴۰ سال پیش تاکنون دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کرده‌اند و در این میان دانش‌آموزان،دانشجویان، طلاب و همچنین معلمان نقش ویژه‌ای داشتند که در تاریخ ثبت شده است و بنیاد شهید و امور ایثارگران هم در راستای انجام وظیفه در مقابل این همه تلاش و مجاهدت تمام امکانات خود را به کار گرفته است تا ضمن تقویت بنیه علمی آن‌ها،یادگاران شهدا و ایثارگران را در راستای اداره کشور و انقلاب یاری رساند. وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۲۴۰ نفر از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر در حال تلاش علمی هستند تا کشور را در راستای تقویت علمی و پژوهشی به سرمنزل مقصود هدایت کنند. همچنین بیش از ۲۰۰۰ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را نخبگان علمی جامعه شاهد و ایثارگر تشکیل می‌دهند و ۵۰۰ نفر دیگر نیز در حال جذب و ورود به عرصه‌های هیأت علمی هستند.

انصاری درباره برگزیدگان این جشنواره نیز گفت:‌ از بین ۶۰ هزار ممتاز علمی و پژوهشی ۷۰ نفر انتخاب شدند و امروز۳۴ نفر از آنان جایزه ملی ایثار را دریافت کردند.

در این جشنواره همچنین حجت‌الاسلام موذنی معاون فرهنگی-اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشی از روند برگزاری جشنواره را ارائه کرد.

 

در بخش دیگر این جشنواره، دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ویژگی‌های بارز شهدای دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس گفت: خودسازی یکی از این ویژگی‌ها بود. آن‌ها در فرآیند آموزش به خودسازی می‌پرداختند و تقید و ایمان و وفاداری به امام (ره) و کشور را سرلوحه خود قرار داده بودند. در مدارس فعالیت‌هایی انجام می‌دادند که نشان می‌داد برای زندگی خود برنامه‌های ویژه‌ای دارند.

وی ویژگی اخلاقی و اجتماعی منحصر به فرد را از دیگر ویژگی‌های شهدای دانش‌آموز عنوان کرد و گفت: آن‌ها در کمک رسانی به دیگران از هیچ نوع کمکی دریغ نداشتند. در زمان عملیات‌ها و در جبهه نیز به ویژه در قبل از عملیات زاهدان خدایی بودند که در پرتو همان خودسازی و تقوا، شجاعت‌های بسیاری به خرج دادند و خداوند نیز آن‌ها را انتخاب کرد و امروزه فرزندان شهدا نیز  با حضور در عرصه‌های علمی دین خود را به پدرانشان ادا می‌کنند.

دانش آشتیانی ادامه داد: تداوم پیشرفت‌های انقلاب در سایه ایمان، اخلاق و وفاداری به عهد و پیمان امکان‌پذیر است و تا زمانی که این خصوصیات را داشته باشیم اهداف انقلاب تضمین خواهد شد و اگر این ویژگی‌ها کمرنگ شوند جامعه ما از راه و مسیری که امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی ترسیم کرده‌اند خارج خواهد شد.وی همچنین اظهار کرد: تربیت موضوعی نیست که تنها در داخل خانه محقق شود بلکه در جامعه هم اتفاق می‌افتد و فراز و نشیب‌های آن براساس در رفتار جامعه و مسئولان جامعه خود را نشان می‌دهد. در واقع کسانی که مورد تربیت واقع می‌شوند الگو می‌گیرند و هر چقدر در این الگودهی موفق باشیم جامعه سالم‌تری هم خواهیم داشت. جامعه‌ ما باید براساس صداقت، پرهیز از منافع شخصی و اهمیت دادن به منافع نظام و انقلاب به راه خود ادامه بدهد. اگر هر حرکتی در این راستا منجر به این شود که دانش‌آموزان ما الگوهای نادرستی دریافت کنند نباید انتظار داشته باشیم که نسل آینده با اخلاق باشند. متأسفانه در برخی موارد برنامه‌هایی را در رسانه‌ها و همچنین رادیو و تلویزیون مشاهده می‌کنیم که خیلی مطلوب نیستند. نگرانی ما از این جهت است که جوانان از این برنامه‌ها الگو می‌گیرند.

 

 

در ادامه این مراسم دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: کشور ما مسیر رشد و تعالی خود و همچنین بقای خود را براساس رشد علمی می‌بیند و دلیل پافشاری مقام معظم رهبری در زمینه علم نیز همین است. ملتی قدرتمند است که توان علمی بیشتری داشته باشد. اگر به معنای واقعی می‌خواهیم راه شهدا را ادامه بدهیم باید به طور بی‌وقفه به تلاش علمی خود بیفزاییم زیرا با همین پیشرفت علم است که می‌توانیم کشور و ملت‌مان را در جهان سرافراز کنیم. وی خطاب به فرزندان شاهد و ایثارگر گفت: همان طور که پدران شما راهشان را به درستی انتخاب کردند شما نیز با جهاد علمی راه آن‌ها را ادامه می‌دهید و این بهترین کار در راستای خدمت به انقلاب محسوب می‌شود.

قاضی‌زاده هاشمی گفت:‌اگر جامعه بیش از اندازه سیاسی شود به توسعه و رشد علمی کشور آسیب خواهد زد. بنابراین باید همواره در همه کارها حد وسط را انتخاب کنیم.

وی همچنین اظهار کرد: در وزارت بهداشت نیز از زمان تأکید امام خمینی (ره) از سال ۶۵ تاکنون در مورد مسائل آموزشی و تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر اقدامات مورد نظر و قانونی انجام شده است و امیدواریم بتوانیم با تقویت نخبگان به اداره کشور توسط آن‌ها کمک کنیم.

دکتر قاضی‌زاده هاشمی گفت: موضوع سلامت نیز در کنار امنیت جزو اولویت‌های ما محسوب می‌شود. از سوی دیگر بیشترین نیاز جامعه ما به دانش و اخلاق است و هر چقدر در این زمینه پیشرفت داشته باشیم در سالم‌ماندن محیط جامعه و ارائه خدمات تأثیرات مطلوبی را شاهد خواهیم بود.

دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم در این مراسم گفت:‌ در حال حاضر ۲۱۸ هزار نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر در این دانشگاه تحصیل می‌کنند و جذب آن‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی در اولویت ما قرار دارد .

میرزاده همچنین اعلام کرد: تاکنون ۵۴ یادمان شهید در دانشگاه‌های آزاد کشور ساخته شده و باقی مانده آن‌ها تا پایان سال آینده به اتمام خواهد رسید. وی همچنین یاد مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بنیانگذار دانشگاه آزاد اسلامی  را گرامی داشت.

صدیقی معاون دانشجویی وزارت علوم نیز در این مراسم گفت: ما میزبان ۶۳ هزار دانشجو از جامعه شاهد و ایثارگر هستیم که ۵۱ هزار نفر آن‌ها در رشته کاردانی و کارشناسی، ۹۷۰۰ نفر در مقطع ارشد و ۲۳۰۰ نفر نیز در مقطع دکتری تحصیل می‌کنند.

در این جشنواره برگزیدگان آموزشی و پژوهشی 7 منطقه آمایشی انتخاب شدند  که در این میان آقای حسین انصاری نیا بعنوان دانشجوی برگزیده کارشناسی ارشد در رشته ایمونولوژی و همچنین آقای عباس اتریشی بعنوان دانشجوی برگزیده در رشته داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه شهید صدوقی یزد انتخاب شده و از ایشان تقدیر به عمل آمد.