گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

برنامه زمانبندی ژورنال کلاب گروه سلامت در حوادث و بلایا

تاریخ

زمان

موضوع

نام و نام خانوادگی

4/3/95

13 30/11

گزارش موردی عملیات پاسخ نظام سلامت به سیل شهرستان نور

سید اکبر حسینی

31/3/95

13 - 12

Context in Risk Assessment

مریم عزیزی