آدرس:  یزد – میدان عالم – بلوار شهدای گمنام – پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد – دانشکده بهداشت - طبقه اول  

 


majazi@ssu.ac.ir

03538209100-114

داخلی2123