معرفی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی یزد:

دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی یزد در شهریور ماه سال 1394 با همت و تلاش ریاست محترم و اعضای گروه و مساعدت های ریاست های ریاست دانشکده بهداشت، راه اندازی شد.طبق برنامه استراتژیک طراحی شده دراین دانشکده که با هدف دستیابی به آموزشی نوین در کنار آموزش سنتی و همچنین برپایی آموزش الکترونیک ،برای حذف محدودیت های زمانی و مکانی آموزشی به وجود آمد، اهداف زیر دنبال می شود:

1-    مجازی سازی قسمتی از درس های حضوری

2-    ایجاد رشته های مجازی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

3-    بهره بردن از اساتید مجرب و اعضای هیئت علمی جهت افزایش بار علمی آموزش

4- افزایش و گسترش کمی و کیفی دسترسی به آموزش دانشگاهی

5- استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری و یافته های پژوهشی در آموزش مجازی

6- انجام بخشی از رسالت دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متخصص