نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسن احرامپوش

 

رشته تحصیلی: دکتری بهداشت محیط

 

سمت: دبیر اجرایی کمیته مجازی سازی 

 

 

ایمیل شخصی:ehrampoush@ssu.ac.ir

 

 

 

شرح وظایف دبیر:

 

- نظارت بر فرایند علمی تدوین محتوای دروس بر اساس استانداردهای دانشگاه

 

- نظارت بر ارایه فعالیت های آموزشی و تعاملات علمی بین مدرس و دانشجویان بر اساس گزارشات سامانه و مرکز

 

- بررسی ارزشیابی کلاس های درس در پایان نیمسال

 

- نظارت بر نحوه کار مدرسین دوره های مجازی

 

- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی،اداری و مالی دانشکده