ردیف

عنوان

مدرس

ساعت

تاریخ

1

کلیات کارآموزی در عرصه

دکتر مختاری

8:35

8/4/1394

2

وظایف کارشناس بهداشت محیط در ستاد استان و شهرستان

مهندس جعفری

10

3

نمونه برداری و آزمایشگاه مواد غذایی

مهندس بیابانی

11

 

(حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد)