اولین گردهمایی استانی صاحب نظران و متخصصین مهندسی بهداشت محیط در تاریخ 6 الی 7 مهرماه در یزد برگزار گردید. در این گردهمایی که به همت معاونت بهداشتی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و انجمن علمی بهداشت محیط ایران (شعبه یزد) برگزار گردید، با حضور اساتیدی چون دکتر کاظم ندافی، دکتر احد عامری، دکتر احمد جنیدی، دکتر مسعود یونسیان و دکتر امیر حسین محوی چالش های ملی بهداشت محیط با سخنرانی و برگزاری پنل تخصصی مورد بحث قرار گرفت. همچنین با حضور اساتید، کارشناسان و دانشجویان چالش های استانی بهداشت محیط بررسی گردید و راهکارهای حل و فصل برخی از این چالش ها ارائه شد. در اختتامیه این گردهمایی که روز 7 مهر برگزار شد، از برگزیدگان بهداشت محیط استان تقدیر به عمل آمد.

 

پنل