مهندسی مشاغل

گروه تحول اداری

مهندسی سازمان

قوانین

اخبار مدیریت تحول سازمان

توضیحات اخبار تحول.......

کلیه اخبار سایت...

 • تجليل از كاركنان و خانواده هاي ايشان

  اطلاعات كاركنان و خانواده هايشان كه داراي موفقيت هاي چشم گير در زمينه هاي مختلف اعم از علمي ، فرهنگي ، ورزشي و ...در دو سال اخير مي باشند جمع آوري گرديده و هم اكنون در حال بررسي مدارك ارائه شده توسط كارشناسان اين مديريت مي باشيم.

 • طرح رضايت سنجي مراجعين دانشگاه

  طرح رضايت سنجي با هدف بررسي وضعيت موجود رضايت مراجعه كنندگان بيروني به دانشگاه در حال آماده سازي مي باشد كه با ارائه نتايج مي توان در خصوص ارتقاء رضايتمندي مراجعين برنامه ريزي نمود.

 • فرآيندهاي معاونت توسعه مديريت و منابع

   فرايندهاي حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع با همكاري مديريت هاي معاونت شناسايي و در حال بررسي مجدد مي باشد.

 • طرح تكريم ارباب رجوع

  بنا به شفاف و مستندسازي نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع در سازمانهاي دولتي و مؤسسات آموزش عالي طرح رضايت سنجي اطلاعات تكريم ارباب رجوع بر اساس بخشنامه هاي موجود با هدف شناسايي وضعيت كنوني واحدها جمع آوري گرديده و در حال برنامه ريزي جهت ارتقاء اين طرح مي باشيم .

 • برنامه هاي تاشش

  برنامه هاي تاشش از طريق معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع ابلاغ و در مديريت هاي حوزه معاونت در حال پيگيري مي باشد.

 • كارگروه كاهش تصدي دانشگاه

  كارگروه كاهش تصدي دانشگاه با حضور اعضاء در دفتر معاونت توسعه برگزار و موارد ارائه شده مورد بررسي قرار گرفت.