ستاد فرماندهی عملیات

شیفت A

نام : حمید رضا

نام خانوادگی : ترقی نژاد

سمت : سوپر وایزر شیفت A  

شیفت B

نام : محمد علی

نام خانوادگی : قانع عزآبادی

سمت : سوپر وایزر شیفت  B

شیفت C

حسن حیدری

نام : حسن

نام خانوادگی : حیدری

سمت :  سرپرست واحد فرماندهی عملیات /  سوپروایزر شیفت C

پست الکترونیکی : heydari.ems@gmail.com

تلفن :  37266531  داخلی 1154

شرح وظایف اپراتور 115

وظایف:

-        پاسخگویی بدون وقفه به تلفن115

 

-        اخذ شرح حال بیماران ومصدومین

 

-        ارائه مشاوره به بیماران وتماس گیرندگان با اورژانس

 

-        مشاوره با پزشک مرکز

 

-        ارجاع به پزشک مرکزدرمواردضروری

 

-        اخذ نشانی بیماران ومصدومین ومحل حادثه

 

-        ارجاع به اپراتور بی سیم جهت اعزام آمبولانس

مسئولیتها:

-  رعایت اسرارحرفه ای واخلاق پزشکی

-         ا یجاداطمینان خاطر در بیماران ومصدومین

-        رعایت حسن خلق وهمکاری لازم توام بااحترام به بیماروخانواده او(طرح تکریم ارباب رجوع)

-  حضوربه موقع وتمام وقت درمحل کار( درساعات شیفت کاری )

-  داشتن سرعت ودقت درپاسخگویی به تلفن 115

-  رعایت کلیه موازین فنی واخلاقی در درپاسخگویی به تلفن 115

-   پوشیدن یونیفرم مصوب اورژانس 

شرح وظایف اپراتور بی سیم

وظایف:

-        پاسخگویی بدون وقفه بیسیم

-        گرفتن نشانی محل ماموریت ازاپراتور115

-        ثبت ساعت دریافت پیام درفرم

-        اعلام به آمبولانسهای آماده درپایگاه

-        صدوردستوراعزام آمبولانس

-        اعلام وثبت زمان عزیمت آمبولانس به محل حادثه

-        اعلام فوری استقراردرپایگاه(8-10شدن کد)

-        ثبت دقیق اطلاعات موردلزوم حتی بازگشت کدازماموریت

-        ثبت مواردخرابی آمبولانس(7-10)به همراه علت ونتیجه

مسئولیتها:

-        حضوربه موقع درمحل کاروعدم ترک آن درساعات موظفی

 

-        سرعت عمل دراعزام کدبه ماموریت های محوله ازمرکزفرماندهی

 

-        پوشیدن یونیفرم کار

 

 

شرح وظایف مسئول ارتباطات و فرمانده عملیات

وظایف:

-        برآوردنیروی انسانی موردنیاز

-         تنظیم برنامه شیفت کارکنان مرکزارتباطات وفرماندهی عملیات ودیسپچ

-        نظارت وارزیابی عملکرد کارکنان اداره ارتباطات وفرماندهی عملیات

-        آموزش وآشناکردن نیروهای جدیدباتجهیزات،شرح وظایف ومسئولیتهای اداره ارتباطات وفرماندهی عملیات

-        نظارت برنحوه پاسخگویی وراهنمایی ،اپراتورهای 115واپراتورهای بیسیم

-        پیگیری ورسیدگی به کلیه موارد گزارشات وشکایات مردمی ازکارکنان

-        نظارت براستخراج آمارهای موردلزوم

-        نظارت برتشکیل جلسات کوتاه علمی اداره

-        پیگیری ورفع مشکلات موجوددرزمینه رفاهی وعملیاتی اداره ارتباطات

 

 

مسئولیتها:

 

-  رعایت سِّرحرفه ای واخلاق پزشکی

-        حضوربه موقع درمحل کاروعدم ترک آن درساعات موظفی

-        ایجادهماهنگی های لازم بین واحدهای مختلف

-        تقویت حس همکاری بین کارکنان

-        اتخاذتدابیر لازم برای افزایش انگیزش های شغلی کارکنان

-        پوشیدن یونیفرم کار