-Journal of Environmental Health and Sustainable Development 

Initiates file download-Journal of Waste

کارگاه آموزشیEndNote  جلسه اول در تاریخ 27/8/94 به مدت 5/1 ساعت در دانشکده بهداشت برگزار گردید.

کارگاه آموزشی EndNote جلسه دوم در تاریخ 7/9/94 به مدت 5/1 ساعت در دانشکده بهداشت برگزار گردید.

کارگاه آموزشی EndNote جلسه سوم در تاریخ 15/9/94 به مدت 5/1 ساعت در دانشکده بهداشت برگزار گردید.

کارگاه تشریح وضعیت بهداشتی و زیست محیطی استان یزد در تاریخ 18/11/95 با سخنرانی مهندس وحید جعفری به مدت 3 ساعت در دانشکده بهداشت تشکیل گردید.

کارگاه اصول گندزدایی، ضدعفونی و استریلیزاسیون در مراکز بهداشتی درمانی 25/2/96  با سخنرانی سرکار خانم کوپال به مدت 4 ساعت در دانشکده بهداشت برگزار شد.

-         بررسی کمیت و اجزای تشکیل دهنده پسماندهای صنعتی تولیدی در شهر یزد

-         ارائه راهکار مناسب جهت مدیریت پسماندهای صنعتی

-         ارائه راهکار مناسب جهت مدیریت پسماندهای خانگی

-         امکان سنجی استفاده از روش های استحصال انرژی جهت مدیریت پسماندهای شهری شهر یزد

-         بررسی روش های مناسب جهت مدیریت پسماندهای ویژه (بالاخص لجن تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب)

-         بررسی راهکارهای مناسب جهت ارتقاء سیستم فعلی مدیریت پسماند شهر یزد

-         ارائه روش های مناسب جهت مدیریت پسماند در مناطق روستایی

ردیف

عنوان

مجری اول

وضعیت

1

بررسي مديريتي دفع زباله هاي شهري شهرستان يزد

دکتر احرامپوش

پایان یافته

2

بررسي وضعيت توليد، جمع آوري و نگهداري موقت و دفع زباله هاي صنعتي در كارخانجات بيش از 50 نفر كارگر در شهرستان يزد

دکتر احرامپوش

 

3

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه دار شهر یزد در رابطه با بازیافت مواد زائد جامد در سال 1390

دکتر احرامپوش

 

ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

وضعیت

1

بررسی تعداد کلیفرم های مدفوعی، سالمونلا و تخم کرم در ورمی کمپوست های تولیدی با زایدات مختلف

حسین کریمی

دکتر مختاری

پایان یافته

2

بررسی و مقایسه پارامترهای کیفی کمپوست تولیدی در فرآیند کمپوستینگ راکتوری زائدات پسته با تیمارهای کود حیوانی و لجن فاضلاب

ماهرخ جلیلی

دکتر مختاری

پایان یافته

3

بررسی کارایی گونه­ های باکتریایی موجود در کمپوست تثبیت شده در حذف بیولوژیکی PAHS در خاک آلوده به شیرابه پسماند شهری

معصومه جواهری

 

دکتر علی اصغر ابراهیمی

در حال اجرا

4

بررسی کارایی فرایند ورمی کمپوست در کاهش آنتی بیوتیک کوتریموکسازول موجود در کود گاوی

فرشته مولوی

 

دکتر مهدی مختاری

در حال اجرا

5

 

 

 

 

دکتر محمد حسن احرامپوش

-         مبانی استفاده مجدد از فاضلاب

-         واژه نامه بهداشت محیط

-         اصول کارآموزی در عرصه بهداشت

-         اصول بهداشت محیط

 

دکتر علی اصغر ابراهیمی

-  ترجمه و تالیف اولین مرجع کنترل کیفی کمپوست در ایران

-   تصفیه کاربردي فاضلاب شهري

-   تصفیه حرارتی پسماندهاي شهري

 

     دکتر مهدی مختاری

-       بهداشت مسکن و اماکن عمومی

-  آموزش محیط زیست و مدیریت پسماند

-      روش های حذف آلاینده های نوپدید از محیط های آبی