ماده 37

 

 

ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه

اصولاً برای حفاظت از سلامت افراد و همچنین تاثیر بر رفتار جامعه سه نوع مداخله وجود دارد.

1-آموزش و آگاه سازی      2- اجبار     3- تغییر شرایط

مداخله نوع سوم جهت افرادی است که از مزایای رفتار هدف ( رفتار سالم  در حوزه سلامت) آگاهی نسبی دارنداما به دلایلی از جمله موانع دسترسی ؛ هزینه ها ، پوشش خدمات و دیگر مسایل ؛ رفتار سالم در اولویت قرار نمی گیرد. فرضا ً یا هزینه های رفتار سالم بسیار بالاست یا اینکه هزینه های رفتار رقیب ( رفتار ناسالم) پایین تر است.

ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه دقیقاً مداخله ای از نوع سوم است که سعی دارد با افزایش هزینه های کالاها و خدمات آسیب رسان کشش تقاضای این کالاها و خدمات را کاهش دهد. از سویی  مطالعات در دنیا نشان داده است که تبلیغات می تواند بر نیاز کاذب و تقاضا  اثر بگذارد لذا در بند ج ماده 37 با ممنوعیت تبلیغ این کالاها از تقاضای کاذب برای این کالاها ممانعت بعمل می اید. اطلاع زیادی از میزان تولید کالاهای آسیب رسان در دست نیست و تنوع زیادی دارند اما هدف ماده 37 کالاهایی است که بیشترین مصرف را دارند و آسیب های ناشی از آنها نیز زیاد است.