روابط عمومی

روابط عمومی و امور رفاهی

نام : محسن

نام خانوادگی : ملک ثابت

سمت : مسئول روابط عمومی و امور رفاهی

تماس:03537263134

تربیت بدنی

علیرضا غلامزاده

نام : علیرضا

نام خانوادگی : مهرافشان

سمت : مسئول تربیت بدنی

تماس : 03537263133