بيمارستان حضرت امام جعفر صادق (ع) شهرستان ميبد در سال 1368 با همت خيرين ارجمند شادروانان حاج ميرزا محمد صادقيان و حاج سيد حسين مير دهقان در رميني به مساحت 110 هزار متر مربع و زير بنايي حدود 11 هزار متر مربع و با هزينه اي بالغ بر 15 ميليارد ريال شروع و در 22 بهمن ماه 1380 با همكاري و عنايت مسئولين محترم دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد مورد بهره برداري قرار گرفت از آن زمان تاكنون اين بيمارستان با كمك خيرين ارجمند شهرستان و مسئولين دانشگاه از نظر تعداد بخش و تجهيزات ارتقاء فوق العاده اي داشته است.

 

.-