بهداشت حرفه ای گامی به سوی توسعه پایدار

بهداشت حرفه اي متولي امور بهداشت وسلامت وايمني شاغلين كشوراست

چشم اندازبهداشت حرفه اي

آنچه که قادر است تهديدهای مدرن ناشی از توسعه يافتگی را کنترل وبرنامه های توسعه ای را به توسعه پايدار تبديل نمايد مرکزيت بخشيدن به سلامت انسان میباشد در حاليکه انسانها با توجه به نوع شغل وحرفه ای که انتخاب می کنند، بالاجبار با عوامل زيان آور وحادثه ساز دست به گريبان خواهند بود به گونه ایکه چنانچه اين عوامل ازحدمجاز(تحمل فيزيولوژيک ) بدن فزونی گيرد علاوه برناتوانی زودرس نيروی کار وکاهش بهره وری موجب ازکارافتادگیهای کلی وجزئی و ناهنجاريهای اجتماعی وخسارتهای هنگفت اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.

 بنابراین با توجه به چشم انداز آينده وتوطئه های استکبار جهانی ، ايران اسلامی نيازمند نيروی کار سالم وماهر ومبتکر و خلاقی است که قدرت وتوان ايجاد تغييردرتکنولوژی وارداتی وبومی کردن آن در کشور را داشته باشد بديهی است رسيدن به چنين چشم اندازی بدون توجه خاص به سلامت کار ومحيط کار وحفظ شان ومنزلت وخدمت کارگران وصنعتگران ونيروی کار ماهر امکان پذير نخواهدبود.
بهداشت حرفه اي علمي است كه با پرداختن به امور بهداشتي كليه شاغلين بخشهاي مختلف جامعه اعم از صنعت،‌معدن،‌ كشاورزي و خدمات نه تنها سلامتي آنها را در نظر دارد بلكه تاثير مثبت و قابل ملاحظه اي در بهره وري و كيفيت محصولات،‌انگيزه كار،‌رضايت شغلي و كيفيت كل زندگي جامعه دارد. اين علم به عنوان عنصري اساسي يك بعد بهداشتي و اجتماعي از اصل توسعه پايدار را تسهيل مي كند.

اهداف بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه اي عبارتست از علم وهنر تامين بالاترين سطح سلامت نيروري كار و حفظ و ارتقاء سلامتي كارگران از طريق ايجاد محيط كار سالم بوسيله شناسايي ، اندازه گيري ، ارزيابي و كنترل عوامل زيان آور محيط كار. کمیته مشترک کارشناسان (WHO ) و(ILO) هدفهای بهداشت حرفه ای را این چنین بیان کرده اند :

·        تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمانی ، روانی و و اجتماعی کارکنان همه مشاغل

·        پیش گیری از بروز بیماریهاو حوادث ناشی از کار

·        انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن را دارد یا به طور اختصار تطبیق کار با انسان

راههاي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ بهداشت‌ حرفه‌ اي‌ :

·        ارتقاء سطح‌ آگاهي‌ بهداشتي‌ مديران‌ و كارگران‌ واحدهاي‌ مختلف‌ 

·        تنظيم‌ و پيگيري‌ عمليات‌ اجرائي‌ درزمينه‌ پيشگيري‌ از بيماريهاو مسموميت‌ هاي‌ ناشي‌ از كار

·        بررسي‌ مواداوليه‌، بينابيني‌ محصولات‌ بمنظور تعيين‌ ميزان‌ تاثير آن‌ بر سلامت‌ كارگران‌ 

·        پيگيري‌ تشكيل‌ پرونده‌ بهداشتي‌ و انجام‌ معاينات‌ قبل‌ از استخدام‌ و دوره‌اي‌ كارگران‌ 

·        بررسي‌ و شناخت‌ كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌ آور در حرف‌ گوناگون‌ 

·        نظارت‌ و پيگيري‌ درامر تاسيس‌ خانه‌ هاي‌ بهداشت‌ كارگري‌  - مراكز بهداشت‌ كار- ايستگاه‌ بهگر

·        نظارت‌ بر تاسيسات‌ بهداشتي‌ محيط كار و پيگيري‌ در زمينه‌ تامين‌ مطلوب‌ آن

·        نظارت‌ و همكاري‌ با موسسات‌ علمي ‌ ،تحقيقاتي‌ در زمينه‌ بررسي‌ عوامل‌ زيان‌ آور محيط كار

·        شناسايي‌ و كنترل‌ عوامل‌ زيان‌ آور محيط كار از قبيل‌ (سروصدا،ارتعاش‌ ، گرما،گرد و غبار و....)

خدمات بهداشت حرفه اي

هدف‌ ازخدمات‌ بهداشت‌ حرفه‌اي‌ تامين‌ ايمني‌، بهداشت‌، پيشگيري‌ از بيماريهاي‌ ناشي‌ از كار، پيشگيري‌ از معلوليتها، استفاده‌ بهينه‌ از توان‌ نيروي ‌كار و تامين‌ رفاه‌ شاغلين‌ است‌ اين‌ مهم‌ ميسر نمي‌شود مگر آنكه‌ بتوانيم‌ با استفاده‌ از قوانين، آئين‌ نامه‌ها و طرحهاي‌ دردست‌ اجرا وجود نيروي‌ كارسالم‌، بارور و باانگيزه‌ را تضمين‌ نمائيم‌

رسالت بهداشت حرفه ای
شناسايي
: اولين اقدام كارشناس بهداشت حرفه اي ، شناسايي عوامل زيان آور محيط كار است. براي اين كار ابتدا از محل، بازديد مقدماتي كرده و سپس منابع احتمالي آلودگي را تعيين و اولويت بندي مي كند .  

اندازه گيري: براي مشخص شدن ميزان آلودگي بايد عوامل آن را اندازه گيري كرد . اين كار به وسيله تجهيزات مختلفي مانند صداسنج، لوله هاي گاز ياب، لوكس متر و... انجام مي گيرد. 

ارزشيابي: نتايج اندازه گيري به تنهايي معني و مفهومي ندارد و بايد آن را با استانداردهاي بهداشت حرفه اي مقايسه كرد. در مرحله ارزشيابي ضمن مقايسه اين اندازه گيري ها آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند.

كنترل: پس از اندازه گيري ومقايسه با استانداردها اقدامات لازم براي كنترل عوامل زيان آور محيط كار و پيشگيري از تأثير اين عوامل بعمل مي آيد