واحد گسترش گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی

نام و نام خانوادگي : هدایت حیدری بفرویی

سمت :كارشناس مسئول گسترش شبكه

تلفن تماس :32338030

 

 

 

1- راه اندازی وایجاد واحدهای بهداشتی ودرمانی جدید نظیرخانه بهداشت پایگاه بهداشتی .مراکز بهداشتی ودرمانی شهری وروستائی  

2-  نظارت بر اجرای ضوابط گسترش شبکه وفعالیتهای واحدهای بهداشتی ودرمانی موجود.نظام ارجاع و اجرای دستورالعمل ها

3-  مشارکت دربرآورد.تامین وتوزیع نیروی انسانی مورد نیازواحدهای بهداشتی ودرمانی

4-  مشاركت در آموزش دانشجويان گروه پزشكي وپيراپزشكي كه به واحدهاي بهداشتي ودرماني اعزام مي شوند.

5-  تعيين اولويت ها ونيازها ونظارت درتوزيع منابع مورد نياز واحدهاي بهداشتي ودرماني موجود

6- جمع آوری و ورود اطلاعات ماهانه و فصلی آمار جامع برنامه پزشک خانواده

7- بررسی و جمع آوري  آمارهای ماهانه وفصلي و ارسال به استان

8- بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امکانات فني و پوشش واحدهاي بهداشتي و پيشنهاد اصلاح طرحهاي گسترش يا تبديل واحدها و تعداد پرسنل لازم .

9- بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پيشنهاداصلاح تشکيلات آن

10-  تامين و توزيع نيروی انسانی .

11-  پيشنهاد ايجاد ، احداث و استاندارد سازی و يا اجاره فضاهاي فيزيکی مورد نياز به مسئولان ذيربط.

12-  هماهنگي و همکاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه .

13- پايش فعاليتهای اجرايی مربوط به گسترش شبکه

14-  تامين نيروی انسانی و تجهيزات پزشک خانواده

15-  همکاری در نظارت و ارزشيابی تيم سلامت

16- نظارت بر فعاليتهای خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی .

17-  انجام ساير امورات محوله طبق دستور مافوق مطابق مقررات . درخواست مجوز خريد تجهيزات از معاونت بهداشتي

18- هماهنگي در اجراي برنامه آموزشي پزشك خانواده

19- هماهنگي در اجراي برنامه آموزشي پزشكان بدو ورود

20-  نظارت بر تشكيل كلاسهاي آموزشي رابطان بهداشت

21- برگزاري كلاس هاي باز آموزي مربيان رابطان بهداشت

22-  برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت رابطان بهداشت 

23- برگزاري جلسات هماهنگي با كارشناسان ستاد مناطق در زمينه فعاليتهاي واحد

گسترش شبكه يكي از واحدهاي پشتيباني مركز بهداشت بوده که در کنار ساير واحدهای کارشناسی نظير بهداشت مدارس و غيره و زير نظر رئيس مرکز بهداشت انجام وظيفه می نمايد .

وظيفه واحد گسترش شبكه، طراحي و استقرار مناسب ترين نظام ارائه خدمات سلامت است.   عمده ترين وجه فلسفي مراقبت هاي بهداشتي ، تاكيد بر توزيع عادلانه منابع بهداشتي بوده و راهكارهايي نيز براي دستيابي به اين آرمان انساني وبزرگ جهت گيري شده اند لازمه رسيدن به اين هدف، گسترش واحدهاي بهداشتي در سرتاسر نقاط دور و نزديك شهرستان است و اصلي ترين راه رسيدن به اين هدف ، تامين سهولت دسترسي مردم شهر و روستا به خدمات بهداشتي است كه بايد از جنبه هاي مختلفي چون دسترسي فرهنگي ،تكنولوژيك ، جغرافيايي ، زماني و اقتصادي مورد توجه قرار گيرد تا در نهايت آرامش و آسايش دريافت كنندگان خدمات ، تامين ، حفظ و ارتقاي سلامتي جامعه را به همراه داشته باشد .

واحد گسترش تلاش مي كند با استاندارد سازي واحدهاي تحت پوشش و ايجاد تسهيلات لازم براي آنها خدمات بيشتر با كيفيت بهتر به افراد تحت پوشش ارائه گردد و مرد م از ضروري ترين   مراقبت هاي بهداشتي درماني در سطوح مختلف برخوردار شوند.

 

Initiates file downloadفرآیند پیگیری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه