بهداشت حرفه ای

نام و نام خانوادگي: كمال طالبي خانقاه

آخرين مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت حرفه اي

سمت: كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي شهرستان

آدرس: ميبد، بلوار مدرس،‌شبكه بهداشت و درمان ميبد- واحد بهداشت حرفه اي

تلفن: 32333007-داخلي 250

 

 نام و نام خانوادگي: جواد نمدي ميبدي

آخرين مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت حرفه اي

سمت: كارشناس بهداشت حرفه اي

آدرس: ميبد، بلوار مدرس،‌شبكه بهداشت و درمان ميبد- واحد بهداشت حرفه اي

تلفن: 32333007-0352  داخلي 228

 

 نام و نام خانوادگي: محمد رضا غفوري فيروز آبادي

آخرين مدرك تحصيلي: كاردان بهداشت حرفه اي

سمت:كاردان بهداشت حرفه اي

آدرس: ميبد، بلوار مدرس،‌شبكه بهداشت و درمان ميبد- واحد بهداشت حرفه اي

تلفن: 32333019-0352  داخلي 250

 

  نام و نام خانوادگي: سيد عليرضا حسيني كوچه باغ

آخرين مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت حرفه اي

سمت: كارشناس بهداشت حرفه اي مركز شماره 2 شهري

32323009

آدرس: ميبد، خيابان طالقاني، كوچه جنب امامزاده خديجه خاتون، مركز شماره 2 شهري،‌كلينيك طب كار خفتان

تلفن32323009

 

 خدمات بهداشت حرفه اي
هدف‌ ازخدمات‌ بهداشت‌ حرفه‌اي‌ تامين‌ ايمني‌، بهداشت‌، پيشگيري‌ از بيماريهاي‌ ناشي‌ از كار، پيشگيري‌ از معلوليتها، استفاده‌ بهينه‌ از توان‌ نيروي ‌كار و تامين‌ رفاه‌ شاغلين‌ است‌ اين‌ مهم‌ ميسر نمي‌شود مگر آنكه‌ بتوانيم‌ با استفاده‌ از قوانين، آئين‌ نامه‌ها و طرحهاي‌ دردست‌ اجرا وجود نيروي‌ كارسالم‌، بارور و باانگيزه‌ را تضمين‌ نمائيم‌

رسالت بهداشت حرفه ای

شناسايي: اولين اقدام كارشناس بهداشت حرفه اي ، شناسايي عوامل زيان آور محيط كار است. براي اين كار ابتدا از محل، بازديد مقدماتي كرده و سپس منابع احتمالي آلودگي را تعيين و اولويت بندي مي كند 

اندازه گيري: براي مشخص شدن ميزان آلودگي بايد عوامل آن را اندازه گيري كرد . اين كار به وسيله تجهيزات مختلفي مانند صداسنج، لوله هاي گاز ياب، لوكس متر و... انجام مي گيرد

ارزشيابي: نتايج اندازه گيري به تنهايي معني و مفهومي ندارد و بايد آن را با استانداردهاي بهداشت حرفه اي مقايسه كرد. در مرحله ارزشيابي ضمن مقايسه اين اندازه گيري ها آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند.

كنترل: پس از اندازه گيري ومقايسه با استانداردها اقدامات لازم براي كنترل عوامل زيان آور محيط كار و پيشگيري از تأثير اين عوامل بعمل مي آيد