تغذیه

نام و نام خانوادگي : مرضیه کریم زاده

سمت :كارشناس تغذيه

شماره تلفن :32337700

 

شرح وظایف کارشناس تغذیه در برنامه کودکان
آموزش و بازآموزی کلیه کارکنان بهداشتی، تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه،پیگیری تجهیزات مانند وزنه- ترازو و مکمل ها، تشکیل کلاس آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه، بررسی آماری میزان سوء تغذیه کودکان زیر 6 سال و طراحی مداخلات تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سلامت کودکان، آموزش کارکنان بهداشتی در زمینه تغذیه دوران بارداری و تهیه توزیع مکمل های دوران بارداری اطفال

شرح وظایف در برنامه تغذیه و مدارس
همکاری با آموزش و پرورش جهت ترویج شیر و اجرای آهن و ویتامین D یاری در مدارس و آموزش به دانش آموزان و تهیه مطالب آموزشی در زمینه تغذیه

شرح وظایف در برنامه سالمندان
آموزش کارکنان بهداشتی از سطوح ستادی تا محیطی و بین بخشی از جمله کارکنان بهزیستی، موسسات خیریه و انواع سازمان های خیریه و تهیه متون آموزشی مرتبط در خصوص تغذیه سالمندان و بیماری های مرتبط با سالمندی
شرح وظایف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه بهبود شیوه زندگی
برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل بهداشتی و عامه مردم در مورد اصول صحیح تغذیه، نظارت بر وضعیت تغذیه اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع غذا و ارتقاء کیفیت تغذیه از راه آموزش

شرح وظایف در برنامه حمایتی – مشارکتی
هماهنگی با کمیته امداد امام خمینی جهت ارسال بن مربوط به سبد غذایی به خانواده های نیازمند دارای کودک دچار اختلال رشد، آموزش مستمر به خانواده های نیازمند جهت ایجاد تغییر رفتار تغذیه ای مناسب

شرح وظایف دربرنامه مشاوره تغذیه
تاسیس کلینیک مشاوره تغذیه به منظور بهبود تغذیه گروههای آسیب پذیر مانندکودکان دچار اختلال رشد ، مادران باردار درگیر دیابت بارداری و اختلال وزن گیری.
شرح وظایف دربرنامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید
هماهنگی لازم برای اجرای برنامه سالیانه پایش ید در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالی استان، آموزش پرسنل و عامه مردم جهت تغذیه مناسب برای پیشگیری از اختلال ناشی از کمبود ید، نظارت بر فعالیت بهورزان در مناطق روستایی در زمینه مصرف نمک ید دار به طور مستمر

شرح وظایف دربرنامه مکمل یاری آهن
آموزش رده های مختلف بهداشتی و مدارس و دانش آموزان در زمینه کم خونی فقر آهن،علل و عوارض بیماری، میزان دوز مصرفی مکمل آهن در گروههای در معرض خطربررسی میزان مورد نیاز تهیه و توزیع مکمل