بهداشت روان

نام و نام خانوادگی : طاهره دهقانی فیروزآبادی

عنوان سازمانی : کارشناس مسئول بهداشت روان

 

1- بررسی وشناخت بیماری های روانی منطقه

2- بررسی وتعیین میزان بروز وشیوع بیماری های روانی در شهرستان ومقایسه آن با وضعیت عمومی مراقبت بیماری های روانی در سطح کشور

3- تشکیل وشرکت در کمیته فنی بهداشت روانی استان، پیگیری واجرای تصمیمات آن

4- مشارکت در تحقیق وبررسی در مورد علل وعوامل موثر در بروز بیماری های روانی واختلالات رفتاری

5- همراهی با تیم بازدید کننده از مراکزتابعه به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه بهداشت روانی

6- جمع آوری ، کنترل ، تجزیه وارسال به موقع آمار وداده های مربوط به مراقبت بیماری های روانی

7- تهیه وتدوین برنامه های آموزشی بهداشت روان برای عموم ومشارکت در اجرای آن

8- تهیه تدوین برنامه های آموزشی بهداشت روان برای گروه های خاص اجتماعی (نظیر معتادان ، نوجوانان ، جوانان) و مشارکت در اجرای آن

9- طراحی وتدوین مفاد ورسانه های آموزشی نظیر پوستر ،مقاله ، ترجمه متون علمی وآموزشی در زمینه بهداشت روانی

10- شرکت در کارگاهها ،سمینارهای آموزش بهداشت روانی

11- مشاوره و درمان

 

تعریف بهداشت روان:

بهداشت روان به مفهوم تأ مین ورشد بهداشت روانی – اجتماعی ، پیشگیری از ابتلا و درمان مناسب و به موقع بیماری روانی و توانبخشی بیماران می باشد .

هدف از آموزش بهداشت روان ،ارشاد وراهنمایی وآشنا ساختن مردم با اصول و روابط صحیح انسانی و برحذر داشتن آنها از مخاطراتی است که بهداشت روان را تهدید می کند .

هدف کلی :

1- پی گیری جهت راه اندازی بانک اطلاعات نرم افزاری بیماران اعصاب وروان

2- پی گیری در جهت همکاری روانپزشک از شهرستانهای مجاور

3- آشنایی کافی کاردانها ، بهورزان با انواع بیماری های اعصاب وروان و علایم آنها جهت ارجاع

4- آشنایی بیشتر جمعیت هدف از بیماری های اعصاب وروان جهت پی گیری

5- انجام مشاوره ودرمان به مراجعین

6- برگزاری کلا سهای آموزشی در خصوص بهداشت روان