بهداشت مدارس

نام و نام خانوادگي :عذرا صادق زاده

سمت :كارشناس بهداشت مدارس و رابطين بهداشت

تلفن :32333012داخلي :232

 

شرح وظایف واحد بهداشت مدارس:

1-       جمع آوری وتحلیل اطلاعات و آما ر فعالیتها وگزارش به  مرکز بهداشت استان

2-      بررسی وشناخت وضع موجود بهداشت مدارس شهرستان به منظور تعیین نیازها واولویتها

3-      همکاری در انجام تحقیقات وطرحهای کاربردی در زمینه بهداشت مدارس

4-      تهیه مطالب لازم در زمینه بهداشت مدارس جهت آموزش به دانش آموزان، معلمین ، کارکنان مدرسه ووالدین دانش آموزان

5-      اجرای ضوابط استانداردها ودستورالعملهای ابلاغی

6-      بررسی وشناخت مسایل ومشکلات وهمکاری وکوشش وارائه طریق جهت رفع آن

7-      پیشنهاد وهمکاری در تهیه وتدارک تجهیزات وملزومات بهداشت مدارس

8-      ایجاد هماهنگی لازم بین خدمات بهداشت مدارس وسایر واحدها

9-        ایجاد هماهنگی لازم و همکاری همه جانبه با مسئولین بهداشت وتغذیه آموزش وپرورش

10-  جلب مشارکت مردم ودانش آموزان وکارکنان مدرسه درجهت ارتقاء سطح بهداشت مدارس

11-  نظارت وکنترل مستمرومداوم از فعالیتهای بهداشت مدارس

12- غربالگری دانش آموزان بصورت سالیانه توسط پرسنل  مراکزبهداشتی ود رمانی در مراکز  

مدرسه سالم ،محور توسعه مدرسه محل يادگيري دانش و مهارتها و كسب نگرش هايي است كه فردرا در تمام زندگي همراهي نموده وتضمين كننده درستي شيوه زندگي مي باشند .شكوفايي تمام وكمال استعدادها و دستيابي به بالاتريت سطوح فراگيري ،نيازمند برخورداري فرگيرندگان از سلامت و رفاه مي باشد.بدين ترتيب سرمايه گذاري كشورها در امر آموزش ،كه يكي از راهبردي ترين انواع سرمايه گذاري و بلكه مهمترين آنها مي باشد،خواهد توانست حداكثر بازدهي را در برداشته باشد. اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،دولت را موظف مي سازد تا وسايل آموزش كودكان را دركنار پرورش ايشان فراهم آورد.چنين نگرشي در منظر بين المللي نيز توجه خبرگان را به خود معطوف داشته است.توجه همسان به امر تامين سلامت وآموزش در بيانيه حقوق كودكان (كه كشور ما نيز به اجراي آن متعهد گرديده است)و نيز تاكيد مقامات آموزش و پرورش كشورهاي جهان بر؛آموختن براي زيستن و با هم زيستن؛در كنفرانس داكار در سال 2000ميلادي ،جنبه هايي ديگر از توجه توام به زندگي سالم و آموزش را منعكس مي نمايد. مفهوم رو به گسترش ؛ارتقاي سلامت؛كه بر توانمندسازي مردم در تساط بر سلامت خود و بهبود آن تاكيد دارد ،استفاده از جايگاههاي ارتقاي سلامت دانش آموزان را مطرح مي سازد.مدرسه محل آموزش و زندگي افرادي آماده فرگيري و آينده ساز است.محلي است كه افراد در زمانها ومكانهاي معين قابل دسترسي مي باشند و بدين لحاظ محلي است منحصر به فرد كه مي توان در آن و از طريق آن،مهارتهاوشيوه هاي زندگي سالم را به افراد آموخت واز مشكلات رفاه و سلامت در حال و آينده پيشگيري كرد و بدين ترتيب بلندترين گامها را در راه نيل به سطوح هر چه بيشتر رفاه برداشت.