طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دکتر مهدی مختاری به عنوان مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط انتخاب و از زحمات دکتر محمدتقی قانعیان مدیر قبلی گروه مهندسی بهداشت محیط تقدیر گردید.