کارگزینی

نام و نام خانوادگی : حمید رضا فیاضی

سمت : مسئول دفتر ریاست - مسئول کارگزینی

تلفن :3237500

 

نام و نام خانوادگی : آسیه عمرانی

عنوان سازمانی : مسئول کارگزینی

تلفن : 32337500

تلفن داخلی : 235-32333007

 

شرح وظایف کارگزینی

1- رسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

2- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

3- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به صدور ابلاغ انشایی کارکنان بر حسب دستور مافوق برابر مقررات

4- برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

5- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

6- معرفی کارکنان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

7- تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم

8- شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف مربوط به کارگزینی

9- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

10- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

11- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

12- تهیه گزارشات لازم و انجام امور طبق نظر مافوق

13- رسيدگي به فرمهاي پروژه استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها

14- تهيه و پيش نويس هاي کارگزيني از قبيل پيش نويس احکام انتقال ترميم حقوق ، مرخصي، معذوريت ، ترفيع، اضافه کار و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط

15-تهيه پيش نويس خلاصه پرونده استخدامي و صورت برداري از اوراق طبق دستور مافوق

16- رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاي واصله مربوط به استخدام ، تبديل وضع استخدامي ، ترفيع، بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه

17-انجام امور مربوط به تعاون- بيمه و رفاه کارمندان

18- برنامه ريزي و کشيک و سرپرستي امور مختلف کارگزيني

19-اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر

20- استخدام و معرفي کارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

21- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل مانده مرخصی استحقاقی ، وضعیت مرخصی استعلاجی ، معذوریت ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

22- انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه ، رفاه کارکنان

23- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان مطبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات