امور مالی

مسئول واحد امورمالی

نام و نام خانوادگی : علی جهاندوست

سمت : مسئول امورمالی

 

1.       تهیه و تدوین صورتهای مالی واحد و نظارت مستمر بر عملیات امور مالی تطبیق کلیه پرداختها

2.       با قوانین وآئین نامه ومقررات حاکم بر دانشگاه وارسال به موقع صورتهای مالی وسایر گزارشات مدیریتی مورد لزوم به امور مالی

3.       هماهنگی در اجرای قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی وحفظ وحراست از اسناد ودفاتر مالی

4.       پیگیری ونظارت مستمر بر صحت وصول به موقع در آمدها ی واحد

5.       حفظ وشناسائی وهمچنین نگهداری حساب اموال – ماشین آلات – تجهیزات- وسایر داریی های واحد

6.       کنترل و امضاء اسناد مالی واوراق تعهد آور بر اساس تفویض اختیارات ریاست محترم دانشگاه

7.       اجرای کد ینگ وسر فصلهای اعلام شده توسط مدیریت امور مالی دانشگاه

8.       اجرای عملیات مالی وتامین اعتبار کلیه پرداختها در چهار چوب بودجه ابلاغی تخصیصی

9.       گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف قبل از پرداخت

10.   واگذاری تنخواه گردان به مامورین خرید

11.   نظارت بر اجرای امور محوله به امین اموال

12.   مراقبت از پرداخت حقوق ومزایا- اضافه کار – ماموریت – کارانه – پاداشها – حق الزحمه و00

13.   امضاء اسناد مالی و چک بانکی

14.   اقدامات درخصوص تنظیم اسناد،رسیدگی وپرداخت

15.   حسابرسی درزمینه هاي درآمدهاي وصولی و وجوه دریافتی،هزینه هایانجام شده،پیش پرداختهاومطابقت با مقررات مربوطه وسایراقدامات مالی وحسابداري

16.   اقدامات لازم درخصوص تفریغ بودجه ومقایسه آن بابودجه پیشنهادي ومقایسه آن باعملکردبودجه مصوب سال قبل اعم ازحقوق ومزایاي پرسنل،اضافه کاري،مأموریت،طلبی معوقه وسایرهزینه هاي کلیه پرداختها

17.   تنظیم اسناد پس ازتکمیل وپرداخت دربرنامه هاوکدهاي مختلف مربوط به خودو ارسال جهت حسابرسی به مرکزاستان وتسویه حساب در پایان سال مالی بابرآورد ومقایسه پرداختها ودریافتها وکنترل حساب

18.   تامین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین ومقررات مربوط

19.   پرداخت هزینه ها در حد اعتبارات مصوب تخصیص با هماهنگی مسئول واحد

20.   عهده دار ثبت بودجه تخصیص یافته ( جاری – اختصاصی – ردیف و000 )  از مدیریت امور مالی دانشگاه

21.   ثبت هزینه ها طبق اعتبارات موجود

22.   پاسخگوئی به سوالات و مطالبات افراد حقیقی وحقوقی ذینفع برابر اسناد مالی

23.   مسئولیت صدور برگ گواهی ضمانت و حقوقی وصدور چک

24.   رفع واخواهی اسناد هزینه وارائه مجدد به حسابرس استانی

25.   انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد، اضافه کار و ماموریت

 

حسابداری

نام و نام خانوادگی : کمال دهقانی فیروزابادی

سمت : حسابدار

 

نام و نام خانوادگی : یحیی اسماعیلی کمال

عنوان سازمانی : حسابدار

 

نام و نام خانوادگی : عصمت زارعی محمودآبادی

عنوان سازمانی : حسابدار

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه ذوالفقاری ده آبادی

عنوان سازمانی : حسابدار

 

رسیدگی و رفع مشکلات اسناد حسابداری واخواهی شده

ثبت وتفکیک اسناد حسابداری

بایگانی

پیگیری اعتبارات تنخواه

 ارسال لیست بیمه کار کنان به اداره بیمه

کلیه کارهای بانکی مربوط به شبکه 

حقوق کارکنان قراردادی و شرکتی

اضافه کار کارکنان

 کارانه کارکنان

تهیه لیست بیمه کارکنان قراردادی

رسیدگی اسناد حسابداری

 

درآمد

نام و نام خانوادگی : نسرین رضایی بفروئی

عنوان سازمانی : درآمد

 

1.       رسيدگي به اسناد و درآمد و كنترل آنها با صورتحسابها

2.       كنترل و ثبت عمليات درآمد مراكز تابعه دردفاتر و يا نرم افزار رايانه مربوطه

3.       دريافت فيشهاي واريزي درآمد نقدي از متصديان پذيرش مراكز

4.       دريافت صورتحساب بانكي درآمد شبكه از بانك و كنترل ومطابقت با فيشهاي واريزي

5.       تهيه و تنظيم صورتحساب و تراز مالي درامد ماهيانه شبكه و ارسال به امورمالي دانشگاه

6.       تهيه آمار ماهيانه و ساليانه درآمد شبكه 

7.       نظارت بر تنظيم صورتحساب بيمه اي و ارسال به موقع به سازمانهاي بيمه گر 

8.       پيگيري دريافت مطالبات از سازمانهاي بيمه گر و ساير موسسا ت طرف قرارداد

9.       ثبت سامانه سجاد به صورت ماهیانه

10.   ثبت برنامه روز آمد به صورت ماهیانه

11.   بروز رسانی نرم افزار صندوق مراکز

12.   اعلام قیمت داروها و خدمات دندانپزشکی و ویزیت و آزمایش به مراکز و کنترل و نظارت بر ان 

 

کارپردازی

نام و نام خانوادگی : یحیی حسن زاده فیروزآبادی

عنوان سازمانی : مسئول کارپردازی

 

نام و نام خانوادگی : علی حسابی میبدی

عنوان سازمانی : کارپرداز

 

1.       دريافت درخواست خريد اعم از تجهيزات ، ملزومات ادراي ، لوازم پزشكي و بهداشتي و .... از كليه واحدهاي بهداشتي درماني ، انبار شبكه

2.       بررس و تائيد انجام خريد با هماهنگي واحد حسابداري و مديريت شبكه

3.       اولويت بندي انجام خريد با توجه به اعتبار موجود و نياز واحدها

4.       تهيه استعلام بهاء خريد و انجام امور تعميرات

5.       ارجاع درخواست خريد پس از تائيد مسئول تداركات جهت خريد

6.       نظارت و تائيد پرداخت هزينه هاي واحدهاي ساختمان ، خدمات و نقليه

7.       خريد اقلام مورد نياز و تحويل آن به انبار شبكه و واحدها

8.       تهيه و تنظيم حواله ، رسيد انبار و اسناد حسابداري جهت دريافت هزينه هاي مربوطه

9.       نظارت بر درخواست جنس و تحويل آن به واحد هاي مختلف از انبار

 

امین اموال

نام و نام خانوادگی : ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی

عنوان سازمانی : امین اموال

 

انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و بر چسبهای شماره دار، بر روی هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورت حساب به اداره کل اموال دولتی طبق مقررات مربوط.

 

صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره کل اموال دولتی جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اقساطی.

نگاهداری حساب کلیه اموال منقول، مسروقه و یا از بین رفته، طبق آئین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال. نظارت بر فعالیتهای واحد مربوط و ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها. انجام سایر وظایف محوله با نظر مافوق.

انبارداری

نام و نام خانوادگی : سید علیرضا جواهری میبدی

عنوان سازمانی : انباردار

 

الف. برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز سازمان در حد مطلوب خود

ب. همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده

ج.نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان

1مشاهده عيني كالا و ثبت دقيق صرفا براساس مشاهده عيني نه براساس فاكتور ارائه شده

2.صدور قبض انبار يا برگ رسيد جنس به انبار پس از تحويل گرفتن كالا

3.صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كالا

4.صدور فرمهاي مرجوعي ، برگشت از خريد و ساير فرمهاي مشابه

5.صدور برگ درخواست خريد كالا در صورت لزوم

6.ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار نظام نوين مالي

7.طبقه بندي ، تنظيم ، و كدگذاري كالا

8.همكاري با حسابداري انبار

9.ارائه گزارشات لازم به مقامات ذيربط و ساير موارد مرتبط

10.دريافت سفارش كالا و خدمات مورد نياز سازمان از واحدهاي گوناگون و بررسي و رسيدگي به آنها

11.مراقبت و نگهداري كالاها از عواملي ماننده سرقت ،صدمه،ضايعه و حادثه ،از طريق طبقه بندي ،قفسه بندي چيدن و جاي دادن صحيح آنها

12.تحويل گرفتن اقلام دريافتي و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و كارتهاي مربوط

13.تهيه گزارشات لازم در مورد ضايعات ،موجود و نظرات اصلاحي