نام و نام خانوادگی : محمدرضا غفوری فیروزآبادی

عنوان سازمانی : بایگانی

 

در اختیار قرار دادن سوابق مورد درخواست مسئولین و مقامات مجار و پیگیری جهت اعاده و سوابق و سوابق و پرونده های ارائه شده
بررسی پرونده هایی که جنبه راکد دارد و انتقال به بایگانی راکد

 مراقبت ، نگهداری ، حفظ و حراست از پرونده های در محیط بایگانی و جمع آوری اوراق ، و اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط به اساس روش تعین شده
شماره گزاری نامه ها که در پرونده ها مظبوط است رعایت این موضوع برای سوابقی که بعداً به پرونده الحاق می گردد
 
ضبط نامه ها و دستور العمل ها ی اقدام شده با رعایت اصول مربوطه و طیقه بندی موضوعی
 
انجام سایر اموری که حسای مورد از طرف سرپرست فصل و اعمال تکریم ارباب رجوع در کلیه موارد فوق