امور دارویی

نام و نام خانوادگی: دکتر علی کمالی اردکانی

سمت:کارشناس امور دارویی

 

1-     تامین ، تدارک و نظارت بر اقلام و داروهای بهداشت و تنظیم خانواده

2-     تامین ، تدارک و نظارت بر اقلام و داروهای مکمل یاری اطفال و زنان باردار

3-     تامین ، تدارک و نظارت بر داروهای مورد نیاز داروخانه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

4-     تامین ، تدارک و نظارت بر اقلام مورد نیاز واحد های دندانپزشکی مراکز

5-     تامین و تدارک اقلام مورد نیاز واحد مبارزه با بیماریها جهت واکسیناسیون و مبارزه با بیماریهایی مانند سل مالاریا ...

6-     نظارت بر داروخانه های خصوصی سطح شهرستان از نظر اصول فنی

7-     همکاری و مساعدت در اجرای برنامه های دارویی معاونت محترم غذا و دارو در سطح شهرستان

8-      پاسخگویی به ارباب رجوع ( همکاران گروه پزشکی و مردم ) در حوزه دارویی