نظارت بر مواد غذایی،بهداشتی و آرایشی

نام و نام خانوادگي :  سيد جواد امامي ميبدي

سمت : مواد خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي

تلفن :7738030

داخلي :7733012 - 202

 

 

شرح وظايف كارشناس مواد خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي:

1- نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات و آئین نامه های مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

2- بازرسی ، نمونه برداری و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به مراکز تولید، نگهداری، بسته بندی مواد غذایی و بهداشتی و اعمال روش های نوین کنترل

3- شناسايي واحدهاي توليدي غيرمجاز واعمال ضوابط وقوانين در مورد آنها

4- بررسی مدارک و صدور پروانه های بهداشتی چهار گانه.

5- صدور گواهي بهداشتي براي صادرات مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي.

6- نظارت بر اجرای ضوابط و استانداردهای تعیین شده و رعایت مندرجات پروانه ساخت توسط تولید کنندگان مواد غذایی و بهداشتی.

7- معرفی واحدها و مراکز متخلف به مراجع قضایی و پیگیری به منظور اجرای احکام صادره و همچنین نظارت بر انهدام فرآورده های غذایی غیر قابل مصرف

8- شرکت درکمیته های کنترل ونظارت وشرکت درتهیه استانداردهای مربوط به روشهای ساخت وکنترل موادخوردنی،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی.

9- اقدام به تشکیل واداره کنفرانس- سمینارها جهت آشنا ساختن کارمندان باخط مشی وروشهای مربوط

.10- مطالعه و اقدام درمورد مواد مختلفی که مصرف آنها ازطرف سازمانهای بهداشتی و بین المللی منع شده است.

11- آموزش مسئولين فني کارخانجات ودانشجوِيان وهمکاري در تهيه برنامه هاي آموزشي واطلاع رساني از طريق رسانه هاي گروهي

12- نظارت بر اجراي GMPوGHPدر مراکز توليد ونگهداري مواد غذايي ، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و تلاش براي ايجاد بستر مناسب براي اخذ گواهي HACCP

13-همکاری در تدوین استانداردها و سایر مقررات مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی با سایر گروهها

14-تهیه برنامه های لازم جهت ارتقاء امر کنترل و نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی

15-تهیه گزارش و آمار فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به وزارتخانه

16- انجام مأموريتهاي اداري داخل و خارج از كشور و ساير امور در محدوده وظايف قانوني.

 

صدور پروانه ها: 

1- بررسي مدارک تأسیس و بازرسی از واحد تولیدی، در صورت تأیید، تشکیل کمیته فنی و صدور پروانه تأسیس بهداشتی

2- بررسی مدارک مسئول فنی کارخانه و در صورت تأیید، تشکیل کمیته فنی و صدور پروانه مسئول فنی

3- بررسی مدارک بهره برداری، بازرسی از واحد تولیدی ، در صورت تأیید، ارسال مدارک به اداره کل نظارت جهت صدور پروانه بهره برداری بهداشتی.

4- بررسی مدارک پروانه ساخت و بازرسی از واحد تولیدی و در صورت تأیید ارسال مدارک به اداره کل نظارت جهت صدور پروانه ساخت.

5-بررسی مدارک ، بازرسی از واحد تولیدی و در صورت تأیید ، تمدید پروانه ساخت واحد تولیدی