نام و نام خانوادگي : دكتر مهدی حفیظی

سمت :  سرپرست مرکز بهداشت ودرمان شهرستان ميبد

تحصيلات :               پزشک عمومی

تلفن دفتر :               32333013

فاكس و پيامگير         32333013

شماره دريافت پيامك  30001237733013