آدرس : ميبد خيابان امام-(یخدان) -جنب پايگاه اورژانس 115

 تلفن :03532333008

 نام مدير : داوود زارعی محمود آبادی

 اين مركز در سال 1345 شروع به فعاليت نموده و اكنون خدمات ذيل را به شهروندان ارائه مي دهد :

·         درمان سرپايي (پزشك خانواده )

·         خدمات دندانپزشكي

·         تزريقات و پانسمان

·         واكسيناسيون

·         بهداشت و تنظيم خانواده :بهداشت وتنظيم خانواده ،مراقبت از زنان باردار،مراقبت از كودكان ،تنظيم خانواده ،پاپ اسمير ،مراقبت از سالمندان،

·         مبارزه با بيماريها

·         بهداشت محيط

·         كلينيك ترك دخانيات

·         داروخانه

 پايگاههاي تحت پوشش:

محمود آباد                  03532343015 

امير آباد                      03532331020 

جهان آباد                   03532334414

 

 

 

 

 

 

مركز بهداشتي ودرماني شماره دوشهري  (مرحوم محمد رضا خفتان)

  آدرس : ميبد- خيابان آيت الله طالقاني (مهرجرد ) - خيابان شهيد وحيدي 

 تلفن : 03532323009

  نام مدير : هاشم دهقاني فيروز آبادي

    اين مركز در سال 1365 شروع به فعاليت نموده و اكنون خدمات ذيل را به شهروندان ارائه مي دهد ساختمان اين مركز توسط خير گرامي مرحوم خفتان بيادبود فرزندش مرحوم محمد رضا خفتان ساخته شده است

درمان سرپايي (پزشك خانواده )

  خمات دندانپزشكي

  تزريقات و پانسمان

  واكسيناسيون

  بهداشت و تنظيم خانواده :بهداشت وتنظيم خانواده ،مراقبت از زنان باردار،مراقبت از كودكان ،تنظيم خانواده ،پاپ اسمير ،مراقبت از سالمندان،

  بهداشت حرفه اي و كلينيك طب كار

 

  مبارزه با بيماريها

  بهداشت محيط

  خدمات آزمايشگاه تشخيص طبي

  راديولوژي دندان

  داروخانه

 

  معاينات بدو استخدام در اين مركز انجام مي شود

مرکز مشاوره زوج های جوان و آزمایشات قبل از ازدواج در این مرکز انجام می شود.

مركز بهداشتي ودرماني شماره سه شهري  (مرحوم حميد رضا نقيبي (

 

آدرس : ميبد- خيابان شهيد اشتري (بیده)

تلفن :  03532353017

نام مدير :


اين مركز در سال 1365 شروع به فعاليت نموده و در سال 1374 در ساختمان جديد مستقر گرديده و اكنون خدمات ذيل را به شهروندان ارائه مي دهد

ساختمان اين مركز توسط خانواده مرحوم  مهندس حميد رضا نقيبي محمود آبادي ساخته شده است

درمان سرپايي (پزشك عمومي  و پزشك خانواده (

خدمات دندانپزشكي

تزريقات و پانسمان

واكسيناسيون

بهداشت و تنظيم خانواده :بهداشت وتنظيم خانواده ،مراقبت از زنان باردار،مراقبت از كودكان ،تنظيم خانواده ،پاپ اسمير ،مراقبت از سالمندان،

مبارزه با بيماريها

بهداشت محيط 

داروخانه

 

پايگاههاي تحت پوشش :

پايگاه مزرعه بيده                             تلفن 32350313

پايگاه فجر بيده  ( مهمانشهر )           فاقد خط تلفن

 

 

آزمايشگاه و واحد نظارت بر مواد غذايي شهرستان در اين مركز مستقر مي باشد.

 

مركز بهداشتي ودرماني شماره چهارشهري  (مرحوم هاشم دهقاني(

 آدرس : ميبد- بلوار شهدا  - نرسيده به ميدان امام حسين  (فيروزآباد

 تلفن :         03532323011

 نام مدير : رويا رحماني ميبدي

  

اين مركز در سال 1365 شروع به فعاليت نموده و در سال 1375 در ساختمان جديد مستقر گرديده و اكنون خدمات ذيل را به شهروندان ارائه مي دهد

پروژه ساختمان اين مركز با كمك خانواده مرحوم هاشم دهقاني فيروزآبادي شروع و با اعتبارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد به اتمام رسيده و از سال 1375 به شهروندان ارائه خدمت مي نمايد

 

درمان سرپايي (پزشك عمومي (

 خدمات دندانپزشكي

 تزريقات و پانسمان

 واكسيناسيون

 بهداشت و تنظيم خانواده :بهداشت وتنظيم خانواده ،مراقبت از زنان باردار،مراقبت از كودكان ،تنظيم خانواده ،پاپ اسمير ،مراقبت از سالمندان،

 مبارزه با بيماريها

 بهداشت محيط 

 داروخانه

 بهداشت حرفه اي

 آزمايشگاه آب شهرستان

 

 

مركز بهداشتي ودرماني شماره پنج شهري  (آيت الله اعرافي)
آدرس : ميبد- خيابان شهيد مبيني - (شهيديه(
تلفن :         03532333005
نام مدير : محمود حاجي 


اين مركز در سال 1365 شروع به فعاليت نموده و در سال 1379 در ساختمان جديد مستقر گرديده و اكنون خدمات ذيل را به شهروندان ارائه مي دهد
پروژه ساختمان اين مركز با كمك خانواده شهيد عظيمي دخت و  خانواده شهيد شرف الديني شروع و بامساعدت امام جمعه محترم شهرستان ادامه يافته و نهايتا با كمك دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد به اتمام رسيده است
درمان سرپايي (پزشك عمومي   - پزشك خانواده  (
خدمات دندانپزشكي
تزريقات و پانسمان
واكسيناسيون
بهداشت و تنظيم خانواده :بهداشت وتنظيم خانواده ،مراقبت از زنان باردار،مراقبت از كودكان ،تنظيم خانواده ،پاپ اسمير ،مراقبت از سالمندان،
مبارزه با بيماريها
بهداشت محيط 
داروخانه
آزمايشگاه تشخيص طبي


پايگاه تحت پوشش:
پايگاه بهداشتي بارجين      تلفن :      03532330312