مركز بهداشتي و درماني هدايت بفروئيه يكي از مراكز روستايي بوده و ساختمان آن توسط خير گرانقدر حاج هدايت رضايي بفرويي ساخته شده است در اين مركز خدمات زير به مراجعان ارائه ميگردد.

 ويزيت پزشك عمومي

تزريقات و پانسمان

خدمات بهداشت خانواده

خدمات دندانپزشكي

واكسيناسيون اطفال

نام مدیر مر کز : عزت زارعی محمود آبادی