روابط عمومی

 

نام و نام خانوادگی: حسین جمالی

سمت: روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان

مقدمه

در عصر ارتباطات کنونی روابط عمومی (Public Relations ) یا « هنر هشتم » که ترکیبی از هنرهای هفتگانه به اضافه   « مدیریت نوین » می باشد دارای کارکردهای کلانی نظیر : جلب مشارکت مردمی ، ایجاد همدلی ، کمک به تحقق جامعه مدنی ، سازماندهی و مدیریت علمی می باشد . عینیت بخشیدن به اندیشه های فوق ، بها دادن به جنبه های حرفه ای روابط عمومی و بازنگری در سیستم سنتی و طراحی تشکیلات و ساختارهای بنیادی این بخش حیاتی را جهت ارتقاء شخصیت درون سازمانی و برون سازمانی ؛ الزامی می نماید.

روابط عمومی به عنوان آینه تمام نمای یک سازمان ، شمای اجتماعی ویک نظام ارتباطی و دائمی هر سازمان است که راهبردها و تاکتیک های سازمان را برای جوامع مخاطب و نگرش ها و انتظارات جوامع مخاطب را برای سازمان« ترجمه » می کند . در این راستا ؛ برنامه ریزی و تدوین نظام روابط عمومی هر سازمان بر اساس فرهنگ خاصی و انتخاب راهبردهای علمی و عملی روابط عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تعریف :

روابط عمومی عبارتست از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از شیوه های علمی و هنری به دنبالل ارتباط با مردم و اطلاع یابی از نظرهای آنان ، تجزیه و تحلیل گرایش های مخاطبان و افکار عمومی به منظور گفتگو با آنان برای رسیدن به تفاهم با کاربرد روش ها ی ابزارهای ارتباطی نوشتاری ، گفتاری ، دیداری و شنیداری است

 

ارکان و نقش

ارکان روابط عمومی :

الف برنامه ریزی
ب
تحقیق
ج
برقراری ارتباط دو سویه بین مخاطبان و سازمان
د- گفتگو با مخاطب برای رسیدن به هم فهمی

عناصر روابط عمومی :

الف هنر

ب فن

ج فلسلفه مدیریت

اصول روابط عمومی پیشرو

الف اصل مخاطب مداری

ب‌- اصل مشارکت گرایی

ج - اصل اطلاع رسانی و اطلاع یابی

د- اخلاق

و- گفتگو

ه اصل تفاهم

ی اصل موازنه قدرت بین منبع و مخاطب

 

نقش روابط عمومی در سازمان :

1- کسب اشتهار ، خوشنامی و رضایت مردمی برای سازمان
2- ایجاد و تقویت تفاهم بین مدیریت و کارکنان سازمان
3- ایفای نقش واسطه گری بین مدیریت و سازمان
4- ارزیابی دیدگاههای مخاطبان برای سازمان
5- اعلام عملکرد ، سیاستها ، برنامه ها و انتظارات سازمان به مردم
6- سخنگویی سازمان
7- ایجاد فرصت اظهار نظر برای مسئولان سازمان در رسانه ها
8- کمک به سازگاری سازمان با محیط به ویژه با محیط معنوی
9- کمک به سازمان در عمل برنامه ریزی از طریق انعکاس نظرهای مردم به مدیریت
10- انجام بعضی از وظایف سازمان در ارتباطات سازمانی و مراودات اجتماعی
11- هدایت اطلاعاتی کارکنان
12- کمک به فرایند تصمیم گیری از طریق اقدام به تصمیم سازی از طریق افکار عمومی و سنجش محیط (داخلی و خارجی)

زیرساختها و برنامه ریزی

زیر ساخت های روابط عمومی

روابط عمومی برای اجرای وظایف خود به زیر ساخت های زیر نیازمند است :

1-     مدیریت روابط عمومی

2-     بخش آموزش پژوهش و برنامه ریزی

3-     بخش هماهنگی مراکز تابعه

4-     بخش انتشارات

5-     بخش پشتیبانی

6-      بخش نمایشگاه ها و امور فرهنگی

7-     بخش ارتباط مردمی

8-     بخش ارتباط بارسانه ها

9-     بخش سنجش مطالعات افکار عمومی

 

برنامه ریزی در روابط عمومی

مراحل برنامه ریزی:

1- شناسایی مخاطبان
2- تعیین اهداف روابط عمومی بر اساس اهداف موسسه
3- تعیین پیامهای روابط عمومی
4- تهیه پیش نویس برنامه و مشورت با مسئولان

وظایف

وظایف روابط عمومی داخلی

1-     انتشار نشریه داخلی

2-     بولتن برد یا لوحه اخبار

3-     سازماندهی دریافت پیشنهادها

4-     راهنمایی ارباب رجوع

5-     مشارکت در غم و شادی کارکنان

6-      برگزاری مراسم

7-     اطلاع رسانی به مسئولان

8-     اطلاع رسانی به کارکنان

9-     سنجش افکار عمومی

10- نصب تابلو اعلانات

11- ترتیب دادن جلسات عمومی

12- تهیه متون سخنرانی

13- تقویت فرهنگ مذهبی و ملی

14- مشاوره

15- پیگیری ویژه برای رفع مشکلات کارکنان

16-  اظهار نظر در احکام انتصاب مدیران

با توجه به آنچه که بیان شد ، یک روابط عمومی مطلوب و کارآمد را می توان این گونه معرفی کرد .

روابط عمومی کارآمد روابط عمومی است که با سازماندهی مناسب تشکیلاتی و مدیریت علمی ، در قالب برنامه عمل مشخص ، ضمن رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای روابط عمومی و ارائه اطلاعات مشاوره ای به مدیریت سازمان ، برای نفوذ در افکار عمومی و هدایت آن ، افزون بر برنامه ریزی ویژه برای رهبران فکری ، به شکل اصولی رسانه ها را در خدمت گرفته و به اصل اطلاع یابی اهمیت ویژه ای قائل است و از طرفی با توسعه فعالیت های افکار سنجی و ارتباطات مردمی و تولید فرآورده های فرهنگی سعی دارد جریان مبادله پیام بین سازمان و مخاطب را دوسویه کرده و بازخورد لازم را در جریان ارتباطی خود با مخاطبین د ابعاد درون سازمانی ، ملی و بین المللی ایجاد کرده و از این طریق آثار و تاثیر گذاری مثبت در سطح برنامه های سازمانی و برنامه های توسعه ملی ایفا کند و با گزارش بیشتر به سمت مردم در نقش وکیل مدافع مردم و مدعی العموم ظاهر شده و به صورت یک نهاد مدنی حامی و پاسدار افکار عمومی درآید .