با شناسایی و کنترل عوامل زیان آور ، یک محیط کارمطمئن وایمن خواهیم داشت

رعایت اصول بهداشت حرفه ای در محیط کار تضمین سلامتی شماست

سرو صدا (NOISE) یکی از مهمترین عوامل زیان آور فیزیکی در محیط کار است که درصد قابل توجهی از شاغلین در مواجهه با آن می باشند بطوریکه طی سالهای 1381تا 1385بیشترین شاغلین بازنشسته در مشاغل سخت وزیان کسانی هستند که به نوعی با صدای بیش از حد مواجهه داشته اند .فر اگیر بودن عامل زیا ن آور صدا در صنایع ونیز مواجهه درصدزيادي از شاغلین باعث شده تا مسئله کنترل آن از سوی متولیان سلامت به عنوان طرحی تحت عنوان مقابله با صدا در محیط کار به مرحله اجرا در آید .
  مهم ترین مشکلات ناشی از صدا ی بیش از حد ،کری حرفه ای ( NIHL) می باشدکه یکی از بارزترین آثار مستقیم صدا بر سلامتی انسان به شمار می رود که غیر قابل برگشت می باشد علاوه بر این وجود سرو صدای بیش از حد در محیط کار باعث ایجاد تداخل در مکالمه واثرات فیزیولوژیک نیز می شود که قاعدتا بر عملکرد نیروی کار وافزایش بهره وری تاثیر سوء خواهد داشت. بنابر این بهترین تدبیر برای پیشگیری از این مشکل اجرای برنامه حفاظت از شنوائی( HCPS ) می باشد .که دراین راستا ارزیابی محیط کار ، کنترل ، آموزش وانجام ادیومتری از اهمیت خاص برای حفظ صیانت نیروی انسانی خواهد بود.    
     
  روشنایی بعنوان یک عامل فیزیکی درمحیط های کار مطرح میباشد که درصورت فراهم نبودن کیفیت وکمیت مناسب آن،میتواند به فاکتوری برای پیدایش برخی عوارض یا اختلالات بینایی،جسمی،روحی ویاحوادث در محیط های گردد. مطابق باشاخصهای آمار تعدادی از کارگاههای تحت پوشش فاقد سیستم روشنایی مناسب بوده ،ِلذا بالطبع درصدی از کارگران در معرض روشنایی نا مناسب میباشد.برهمین اساس مرکز سلامت محیط وکار باتدوین وابلاغ طرح جامع عملیاتی ساماندهی روشنایی درمحیط کاردر سال 1385 روند شناسایی وارزیابی عامل زیان آور روشنایی را باهدف ساماندهی واصلاح آن در محیط های کارآغاز نمود که تا کنون ادامه دارد
  نظارت بر تامین ، حفظ و ارتقاء روشنایی مطلوب به همراه تامین پارامترهای کیفی برای اهداف ایمنی ، سلامت و رفاه اجتماعی مستلزم اندازه گیری و ارزشیابی روشنایی در معابر ،محوطه ها و داخل اماکن مسکونی ،عمومی و صنعتی است . نظر به اینکه اندازه گیری و ارزشیابی روشنایی در محیط های مختلف نیازمند روش مناسب می باشد، شناخت کامل در مورد اصول و روشهای اندازه گیری ، خصوصیات محیط ،استانداردها ،نیازهای استفاده کنندگان و جنبه های کیفی تامین روشنایی دارای اهمیت است


 

درحال ساخت

در حال ساخت