گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

دانشجویان 92

 فرزانه امین هراتی (دانشجوی بین الملل)

      پست الکترونیکی: sharood2005(at)yahoo.com

      Initiates file downloadرزومه

 

ابراهیم سلمانی ندوشن

      پست الکترونیکی: e.salmani.n(at)gmail.com

      Initiates file downloadرزومه

 

اصغر شرافت

      پست الکترونیکی: asgharsherafat(at)gmail.com

       Initiates file downloadرزومه

 

محمد رضا شکوهی

      پست الکترونیکی: mrezashokouhi(at)yahoo.com

      Initiates file downloadرزومه

 

بابک شیروند

      پست الکترونیکی: babak.shiravand(at)yahoo.com

   Initiates file downloadرزومه

 

سیما فیض الله زاده

      پست الکترونیکی: sfeizolahzadeh(at)gmail.com

     Initiates file downloadرزومه