رسالت و وظیفه بهداشت حرفه ای ، تامین وحفظ سلامت شاغلین عزیز است

وسایل حفاظت فردی مزاحم کار نیست محافظ جان ماست

   
با توجه به اهميت قالي بافي وشناخت مردم جهان از اين هنر زيبا وبه منظور بهبود شرایط بهداشتي محيط كار قالي بافان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي طرحي به نام طرح بقايا بهداشت قالي بافان را به اجرا در آورده است

هدف ازاين طرح تامين سلامت قالي بافان وبهسازي محيط كار آنان میباشد دراين برنامه بايد براي كليه قالي بافان تحت پوشسش پرونده بهداشتي تشكيل داده شود و معاينات لازم توسط پزشك دوره ديده طب كار با همكاري كارشناس بهداشت حرفه اي انجام شود
 
         
  پس از انجام معاينات اگر قالي باف توانائي انجام كار مورد نظر راداشت كارگاه قالي بافي اوبوسيله بهورز ويا كارشناس بهداشت حرفه اي مورد بازديد قرار مي گيرد وآموزشهاي بهداشتی لازم درمورد قالي بافي به او داده شود وبا توجه به وجود نواقص بهداشتي جهت اخذ وام به جهاد كشاورزي معرفي گردد كه پس از اخذ وام بايد نوسازي يابهسازي كارگاه خود را مطابق با توصيه هاي كارشناس بهداشت حرفه اي انجام دهد  
  باتوجه به افزايش بي رويه جمعيت وپيش بيني هاي انجام شده درخصوص رسيدن جمعيت دنيابه مرز15ميلياردنفرتاسال 2020ميلادي ضروريست نسبت به تامين انرژي وغذا براي آنها فكري شود.وازآنجائي كه غذا و انرژي ازمحصولات كشاورزي ودامي وفرآورده هاي آنها تامين مي گردد لازم است اولاًخودكشاورزان ازسلامت كامل برخورداربوده وازطرفي ديگرمحصولات غذائي سالم وبهداشتي به جامعه عرضه كنند.
    براي دست يافتن به توسعه پايداردرزيربخش كشاورزي بايد به وضعيت بهداشتي ورفاهي كشاورزان توجه كافي شودوهمزمان بارشدكشاورزي ،حفاظت ازكشاورزان دربرابرخطرات محيط كارافزايش يابدودرسطوح ملي وبين المللي بهداشت حرفه اي كشاورزان موردتوجه قرارگيرد.به منظورحفظ كشاورزان دربرابرمخاطرات محيط كاراولين قدم شناخت اين مخاطرات وعوارضي است كه ممكن است سلامتي كشاورزان راتهديدكند
 
  در عصر کنونی ، کاربرد مواد شیمیایی در زندگی روزمره عموم مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه،سبب شده تا جزءلاینفک چرخه حیات بشری و توسعه بشمار آید . بطوریکه سالیانه،ميليون هاتن موادشيميايي در صنعت و 000/50 تن آفت كش در بخش كشاورزي استفاده میشود  
 
  تنوع این مواد با پایه طبیعی و مصنوعی ، افزایش روزافزون موادشیمیایی با فرمولاسیون جدید . پیشگیری و کنترل اثرات سوء این مواد را برمحیط و انسان دشوار ساخته است . لذا در مدیریت مواد شیمیایی اطلاعات پایه و اساسی وضعیت موجود در این زمینه نقش اساسی دارد و براین اساس نمایه ایمنی شيميايي که نشان دهنده وضعيت موجود و نيازهاي آينده و مديريت جامع مواد شيميايي و پيشگيري از خطرات و حوادث شيميايي است و شامل اطلاعاتي در باره نوع ، مقادير توليد مواد شيميايي ، فرموله نمودن واردات ، حمل و نقل ، استفاده و انهدام و الويت مربوطه میباشد ومرجعی از مدارک جامع و سیستماتیک در یک کشور است و مورد تصدیق تمامی بخشهای ذیربط میباشد بایستی تهیه شود. به این ترتیب در اجلاس دبي فوريه 2006 بهمن 84 ، ايرا ن و 120 كشور جهان متعد به استقرار مديريت جامع مواد شيميايي و تهیه نمایه ملی ایمنی شیمیایی گردیده اند. ابتدا در هر استان با نظارت و راهبری استانداری توسط ارگانهای در گیر و پیگیری معاونت بهداشتی تهیه میشود  

قانون بازنشستگی پيش از موعد کارگران مشاغل سخت و زيان اور
 

كارهاي سخت وزيان آوركارهايي است كه در آنهاعوامل فيزيكي،شيميايي ،مكانيكي وبيولوژيكي محيط كار، غيراستانداردبوده ودراثراشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر ازظرفيتهاي طبيعي (جسمي ورواني) دروي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي وعوارض ناشي ازآن بوده وبتوان با بكار گيري تمهيدات فني ، مهندسي ، بهداشتي وايمني وغيره صفت سخت وزيان آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود .

  كارفرمايان كليه كارگاهها مشمول قانون تامين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت وزيان آور اعلام گرديده يا خواهند گرديد ، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن سازي عوامل وشرايط محيط كار مطابق حد مجاز واستانداردهاي مشخص شده در قانون كار وآئين نامه هاي مربوطه وساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند  
    كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت وزيان آور به بيمه شدگان ، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت واستعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده ( موضوع ماده 90 قانون تامين اجتماعي ) ، نسبت به انجام معاينات دوره اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يكبار باشد ، نيز به منظور آگاهي از روند سلامتي وتشخيص به هنگام بيماري وپيشگيري از فرسايش جسمي وروحي اقدام نمايند ،وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وكار وامور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط كارفرمايان اعمال نمايند

برای مشاهده آئین نامه مشاغل سخت و زیان اور کلیک کنید  
  با توجه به رشد تولید مواد شیمیایی در جهان قریب به بیست میلیون ترکیب شیمیایی تاکنون ساخته شده است از این میان تنها تعدا د معدودی شناخته شده واطلاعات آنها در دسترس میباشد . سالانه5 ميليون نفر بر اثر مرگ و مير ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي و بحران هاي شيميايي در سراسر دنيا از بين مي روند . بحرانها و حوادث شیمیایی ناشی از عدم آگاهی از برگه اطلاعات ایمنی مواد ( MSDS ) در خصوص نحوه مصرف - حمل ونقل - انبارداری و...... رخ میدهد.
     

برای آگاهی و شناسایی مواد شیمیایی ، شامل نام مواد ، خطرات ، حمل و نقل ، انبارداری ، کمک های اولیه ، وسایل حفاظت فردی و اطلاعات عمومی شامل ، وزن خالص ، وزن با ظرف ، نام شرکت تولید کننده ، آدرس و شماره تلفن ، در جهت استفاده صحیح و بیخطر ، تأمین کنندگان مواد شیمیایی اطلاعات فوق را تهیه و در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند که این اطلاعات در برگه اطلاعات ایمنی مواد ( MSDS ) بطور کامل و خلاصه بصورت برچسب روی ظروف مواد شیمیایی ارائه می گردد. کلیه ظروف مواد شیمیایی اعم از کوچک ، متوسط و بزرگ باید دارای برچسب باشد تا به عموم افرادی که با آن سر و کار دارند آگاهی دهد که محتوی ظرف چیست ؟ و چه خطراتی دارد ؟

   

برچسب گذاری استفاده مطمئن و بیخطر از مواد شیمیایی می باشد و به عنوان اولین و ساده ترین راه شناخت مواد شیمیایی توصیه شده است . ارائه اطلاعات ایمنی وبهداشتی مواد شیمیایی از اهمیت ویژه ای برخورداراست ، بطوریکه دسترسی سریع به این اطلاعات به نحو چشمگیری از وقوع و گسترش حوادث شیمیایی خواهد کاست.

 
Initiates file downloadآئین نامه برچسب گذاری
Initiates file downloadدستورالعمل اجرایی برچسب گذاری
Initiates file downloadسیستم هماهنگ طبقه بندی و برچسب گذاری

در حال ساخت

مدیریت پسماند


دستورالعمل سلامت ، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی ماده 5 قانون مدییت پسماند Initiates file downloadکلیک

برنامه عملیاتی سلامت ، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها در کارگاه Initiates file downloadکلیک