انجام معاينات دوره اي راهي مطمئن براي تشخيص بموقع بيماريهاي ناشي از كار است

بیماریهای شغلی قابل پیشگیری هستند

یکی از مهمترین و اساسی ترین برنامه های پیشگیری از بروز بیماریها و حوادث ناشی ازکار در هرکشوری که به عضویت سازمان بین المللی کار و بهداشت جهانی درآمده انجام معاینات پزشکی جهت افراد شاغل میباشد. معاینات پزشکی افراد شاغل فقط اختصاص به افراد بیمه شده نداشته و طبق مفاد ماده 92 قانون کار هرفردی که به عنوان کارفرما فرد دیگری را به استخدام درآورد موظف است تا جهت آگاهی از میزان سلامتی و توانائی وی بمنظور انجام کار محوله مدرکی معتبر و قابل استناد گردآوری نماید وهرساله نیز با تمدید این مدرک سلامتی فرد شاغل را تضمین نماید

جهت دسترسی به لیست مراكز مجاز ارائه دهنده خدمات طب کار کلیک کنید Opens external link in new window......