جهت حفظ سلامت خود وديگران تابع اصول ومقررات بهداشت حرفه اي باشيد

صنعت سالم نتیجه سلامت کار و کارگر سالم است

    حوادث شغلي در سالهاي اخير بين 10 تا 16 درصد رشد داشته است و طبيعتا رشد حوادث ناشي از کار در محيط هاي کار به نيروي انساني و محيط کار بر مي گردد; بنابراين عدم آگاهي نيروي کار نسبت به نحوه کاربرد وسايل حفاظت فردي و بي احتياطي بخصوص در نيروي جوان و کم تجربه موجب افزايش حوادث شغلي شده است. همچنين محيط ناايمن و عدم حفاظت گذاري صحيح و ايمني دستگاه ها و کوتاهي در کاربرد وسايل حفاظت فردي و عدم کنترل دقيق آلودگي ها موجب بروز حوادث و بيماري هاي شغلي مي شود  
         
  هدف‌ ازایجاد مراکز بهداشت کار:
1. تامين‌ سلامتي‌ كارگران‌ شاغل‌ در واحدهاي‌ صنعتي‌ وتوليدي‌ با بعد كارگري‌500 نفر و بالاتر
2. ارتقاي‌ دانش‌ وايجاد رفتارهاي‌ بهداشتي‌ در كارگران‌ كه‌ بطور غير مستقيم‌ براي‌ خانواده‌ آنان‌ نيز موثر خواهدبود
.
3. سالمسازي‌ محيط كار.
·
سطح‌ يامحل‌ ارائه‌ خدمات‌: مرکز بهداشت کار.
·
نوع‌ خدمات: ارائه مراقبتهای بهداشتي اوليه، پيشگيری و کنترل عوامل زيان آورمحيط کار.
·
ارائه‌ دهنده‌ خدمات‌: بهداشتيار کار - کارشناس بهداشت حرفه ای - پزشک دوره ديده طب کار.
 
     
مجموعه شرح وظایف بهورزان کاردان بهداشتی کارشناس بهداشت حرفه ای -بهگر بهداشتیار کار در ارائه خدمات سلامت کار Initiates file downloadکلیک کنید
برنامه مشترک ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی به کارگران بیمه شده Initiates file downloadکلیک کنید
آئین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها Initiates file downloadکلیک کنید
طرح ارايه مراقبت هاي اوليه در خانه هاي بهداشت کارگري بر اساس اصل 29 قانون اساسي کشور و ماده 35 قانون الزام تامين اجتماعي با مشارکت وزارت بهداشت، وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي از سال 66 در کشور شروع شد. هدف از اجراي اين طرح، تامين سلامت کارگران و اعضاي خانواده آنها، ارتقاي دانش بهداشتي و ايجاد رفتارهاي مناسب بهداشتي در بين کارگران و سالمسازي محيط کار در کارگاه هاي توليدي، صنعتي، خدماتي و معادن است.

  خانه هاي بهداشت کارگري، امکان ارايه آموزش موازين بهداشت به کارگران، انجام بازديد دوره اي و مستقيم از تاسيسات بهداشتي و رفاهي کارگاه، انجام کمک هاي اوليه در حوادث شغلي، تشکيل پرونده بهداشتي براي کارگران، گزارش به کميته حفاظت وزارت کار و مديريت کارخانه در خصوص مشکلات بهداشتي محيط کارگاه را فراهم مي کنند.

خانه هاي بهداشت کارگري همچنين امکان نمونه برداري از مواد غذايي و آب آشاميدني کارگاه، اندازه گيري عوامل مضر محيط کار، صدور کارت هاي بهداشتي و کنترل و معرفي به کارگران مراکز بهداشتي و درماني در مواقع بروز حادثه، رفع نواقص بهداشتي و سالمسازي محيط کار را تسهيل مي کنند.
 
     

فرم ثبت بازدید از کارگاه توسط مسئول خانه بهداشت کارگری

به استناد ماده 5 وتبصره 1 ماده 96 قانون كار جمهوري اسلامي ايران طرح ايستگاه بهگر در كارگاههاي توليدي 20 تا 49 نفر شاغل ارائه مي گردد . اين طرح در سه مرحله به اجرا در مي آيد :

مرحله اول : انتخاب وتربيت بهگر در زمينه نجات وكمكهاي اوليه به مدت 50 ساعت تئوري وعملي .
مرحله دوم : ادامه آموزش بهگر در زمينه بهداشت حرفه اي وحفاظت فني به مدت 40 ساعت .
مرحله سوم : ادامه آموزش بهگر در زمينه مراقبتهاي اوليه بهداشتي به مدت 30 ساعت .
هدف از طرح بهگر ارتقاي‌ سطح‌ سلامتي‌ كارگران‌ و پيشگيري‌ در زمينه‌ از كار افتادگي‌ زودرس‌ آنان‌ در اثر بروز حوادث‌ محيط كار در واحدهاي‌ صنعتي‌ - توليدي‌ و خدماتي‌ با بعد كارگري ‌49-20 نفر می باشد.
 

ثبت نام نهایی وتکمیل اطلاعات متقاضیان آموزش بهگری (شهرستان مهریز)

ثبت نام متقاضیان آموزش بهگری ویژه کارگاههای 20 تا 49 نفر

دستورالعمل آموزش بهگر- دوره دوم

فرم معرفی نامه نسخه doc

جزوه آموزشی طرح تربیت بهگر

فرم گزارش دهی فعالیت های ایستگاه بهگر