عوامل زیان آور محیط کار خود را شناسایی کرده و تحت کنترل در آورید

با کنترل عوامل زيان آور محيط کار از بيماريهای ناشی از کار پيشگيری کنيم

آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای
    اندازه گیری پارامترهای عوامل زیان آور محیط کار به منظور شناسایی ، اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار و ارایه پیشنهاد و همکاری جهت کنترل عوامل زیان آور محیط کار از اهداف ایجاد ازمایشگاه بهداشت حرفه ای می باشد  
  عوامل زيان آور محيط كار به 4 دسته عمده تقسيم مي شود :
الف ) عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار مانند صدا و ارتعاش , گرما , سرما , روشنائي , فشار , پرتوها و ....
ب) عوامل شيميائي زيان أور مانند مواد شيميائي سمي كه برخي بيماريها و مسمويتهاي شغلي را سبب مي شوند.
پ)عوامل بيولوژيكي زيان آور شامل ويروسها , باكتريها . انگلها , ريكتزياها و قارچها
ت) عوامل ارگونوميك زيان آور مانند وضعيت نامطلوب بدني در هنگام كار , وارد شدن فشار بيش از حد بر روي اندامي خاص , نبود تناسب جسماني و رواني ميان انسان و كار و ...

 
هر يك از عوامل ياد شده اگر از حد تحمل فيزيو لوژيك بدن انسان پيشي گيرد , عوارض و آسيبهايي را ايجاد خواهند نمود . در بهداشت حرفه اي عمده كوششها بر ارزيابي اين عوامل , اندازه گيري أنها و در صورت نياز كنترل أنها مي باشد .