نام و نام خانوادگی : ناصر طالبی خانقاه

ابلاغ سازمانی : حراست

 

1ـ برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات تامینی امنیت جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیرمجاز به پرسنل، تاسیسات و اسناد و مدارک.

2ـ پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع- تحصن- اعتصاب- اغتشاش و تظاهرات.

3ـ جمع آوری اخبار و اطلاعات و احاطه اطلاعاتی- کسب و پرورش اطلاعات اخبار محیط اعم از سیاسی – اجتماعی- اقتصادی .

4ـ بررسی و تعیین رده حراستی افراد جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده و انعکاس به مدیریت دستگاه مراجع ذیصلاح.

5- تعیین پست های مشاغل حساس دانشگاه.

6- اعلام صلاحیت عمومی شاغلین جهت تصدی پست های مشاغل حساس و داوطلبان اشتغال- انتقال و ماموریت به دانشگاه.

7- بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همکاری دستگاههای ذیصلاح.

8- صدور کارت شناسایی و هویت بخشی سازمانی با اساتید- کارکنان- دانشجویان.

9- نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار- اسناد- پرسنل.

10- برنامه ریزی و اجرای طرح حفاظت شخصیت ها درصورت بررسی و لزوم و تعیین سطوح حفاظتی با هماهنگی مراجع ذیصلاح.

11- اجرای طرحهای آموزشی مربوط به حراست بر اساس دستور العمل های صادره در حوزه امنیت و حفاظت.

12- پیشنهاد و اجرای طرحهای حراستی و حفاظتی متناسب با شرایط خاص.

13- انجام امور مربوط به بیسیم و دیگر امور امنیتی در تسریع امور اطلاع رسانی و حفاظت گفتار.

14- انجام امور مربوط به دوربین های مدار بسته و نظارت مستمر بر ساختمانها - تاسیسات - مخابرات و افراد .

15- مدیریت در امر حفاظت فیزیکی و رسیدگی به مشکلات مربوطه.

16- بررسی و نظارت بر واحدهای تحت پوشش جهت شناسایی مشکلات و معضلات.

17- رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرایی و بهره برداری کامل از آنها.

18- ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی.

19- پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.

20- تدوین دستور العملهای حفاظتی و امنیتی و نظارت بر اجرای آنها.

21- ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرایی دستگاه.

22- ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه و دریافت و ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده دستگاه ذیربط. 

23- شناسایی عوامل و عناصر متعهد و تلاشگر جهت رشد و ابقائ آن در محیط.