معرفی اداره امور عمومی

نام و نام خانوادگی : شعبان کارگر شورکی

عنوان سازمانی : رئیس اداره امور عمومی

 

1.       نظارت بر کلیه واحدهای ستادی و بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شبکه

2.       بررسي و كنترل نامه هاي تهيه شده و امضاء آنها

3.       نظارت بر  امور دفتري و ارسال مراسلات واحدمتبوع

4.       نظارت و كنترل ليست حقوقي و مزاياي كاركنان از نظر رعايتتشريفات

5.       نظارت و سرپرستي بايگاني و تحريرات واحدمتبوع

6.       نظارت و انجام امور كارگزيني كارمندان و تامين پرسنل مورداحتياج

7.       نظارت بر کارکنان تحت پوشش

8.       نظارت و کنترل مرخصی و حضور و غیاب پرسنل

9.       نظارت بر امور نقلیه

10.   پیگیری مسائل اداری کارکنان

11.   شركت در جلسات اداري شهرستان با هماهنگي رئيس شبكه

12.   انجام امور اداره در غياب رئيس شبكه

واحد دبیرخانه

نام و نام خانوادگی : ربابه فاضلی شورکی

عنوان سازمانی : متصدی امور دفتری

 

1.   پاسخگوئي و اعلام وضعيت سوابق خواسته شده از طرف ارباب رجوع

2.   راهنمائي و پاسخگوئي به ارباب رجوع در کليه امور مربوطه

3.   ثبت نامه ها طبق موازين و برنامه ها در  اتوماسیون اداری

4.   تفکيک نامه هاي وارده و صادره

5.   انجام کليه مراحل پستي نامه ها تا تحويل به اداره پست

6.   انجام کليه امور نامه رساني خارج اداره و داخل اداره مربوط به دبيرخانه

7.   ثبت نامه ها در دفاتر ارسال مراسلات و تحويل آنها به واحدهاي مختلف

8.     کامپيوتري نمودن نامه هاي ارباب رجوع و تحويل به آنها

9.   تحويل سريع نامه هاي فوري به واحدهاي ذيربط

10.  ارسال نامه هاي عادي در فاصله روز

11.  اعلام وضعيت سوابق خواسته شده از طرف ارباب رجوع حضوري يا تلفني

12.    کامپيوتري نمودن نامه هاي ارباب رجوع و تحويل به آنها

13.  عدم افشاء موضوع نامه ها به افراد غيرمرتبط و غير مسئول

نقلیه

 

 

نام و نام خانوادگی : بمانعلی دهقانی فیروزآبادی

عنوان سازمانی : مسئول خدمات و نقلیه

 

کنترل وضعیت خودروهایی دولتی و استیجاری

پیگیری وضعیت ساماندهی خودروهای در اختیار

بررسی سوخت و امور فنی خودروها به صورت ماهیانه

نام و نام خانوادگی : محمدحسین محمدی

عنوان سازمانی : راننده

 

نام و نام خانوادگی : ابراهیم قاسم زاده

عنوان سازمانی : راننده

 

نام و نام خانوادگی : ابوالفضل عطری زاده

عنوان سازمانی : راننده