مسئول امور نقلیه

نام و نام خانوادگی : بمانعلی دهقانی فیروزآبادی

عنوان سازمانی : مسئول خدمات و نقلیه

 

کنترل وضعیت خودروهایی دولتی و استیجاری

پیگیری وضعیت ساماندهی خودروهای در اختیار

بررسی سوخت و امور فنی خودروها به صورت ماهیانه

معرفی پرسنل نقلیه

نام و نام خانوادگی : محمدحسین محمدی

عنوان سازمانی : راننده

 

نام و نام خانوادگی : ابراهیم قاسم زاده

عنوان سازمانی : راننده

 

نام و نام خانوادگی : ابوالفضل عطری زاده

عنوان سازمانی : راننده