نام و نام خانوادگي : دكتر مهدی حفیظی

سمت :  سرپرست شبكه بهداشت ودرمان شهرستان ميبد ،

سوابق مدیریتی : سرپرست مرکز بهداشت شهرستان 

تحصيلات :              پزشک عمومی

تلفن دفتر :               32333013

فاكس و پيامگير         32333013

شماره دريافت پيامك  30001237733013

 

 

برگزاری جلسه حلقه معرفت صالحین کارکنان مرکز بهداشت شهرستان میبد

کلیه اخبار سایت...

  • جلسه این ماه حلقه صالحین با حضور کارکنان عضو با قراِت قران مجید آغاز و در ادامه حجت الاسلام .....بصیب

کلیه اخبار سایت...

فرم فرآیند

نام و نام خانوادگي : دكتر مهدی حفیظی

سمت :  سرپرست شبكه بهداشت ودرمان شهرستان ميبد ،

سوابق مدیریتی : سرپرست مرکز بهداشت شهرستان 

تحصيلات :              پزشک عمومی

تلفن دفتر :               32333013

فاكس و پيامگير         32333013

شماره دريافت پيامك  30001237733013