baner

کلاس آمادگی ارشد با حضور دکتر مختاری در تاریخ 14/09/1394 در کلاس 111 برگزار می گردد. از کلیه متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دعوت بعمل می آید که در این کارگاه حضور به هم رسانند.