جهت حفظ سلامت خود و ديگران تابع اصول ومقررات بهداشت حرفه اي باشيد