جهت حفظ سلامت خود و ديگران تابع اصول ومقررات بهداشت حرفه اي باشيد

نیروی كار ماهر در كشور گرانبهاترين سرمايه در تحقق اهداف توسعه پايدار بوده و ارتقاء سلامت اين عزيزان از طريق تأمین محیط كار سالم، از اهم اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به شمار میرود. همگام با توسعه واحدهای صنعتی در كشور و كشف و كاربرد دهها هزار نوع ماده شیمیايی با خواص فیزيكی، شیمیايی و فیزيولوژيكی مختلف و بكارگیری بسیاری از دستگاهها و ماشین آلات صنعتی، محیطهای كاری به انواع آلاينده های شیمیايی و فیزيكی آلوده میگردند. همچنین در بسیاری از مناطق گرمسیر كشور گرمای طاقت فرسای اقلیمی در فصول گرم سال، به همراه گرمای ناشی از فرايندهای گرمازا شاغلین را به خطر ابتلا به استرسهای گرمايی تهديد مینمايد
 

مواجهه شاغلین با عوامل خطر فوق الاشاره احتمال میزان ابتلاء به بیماريهای شغلی و نوپديد را افزايش خواهد داد. برای دستیابی به يک توسعه پايدار بايد با عوارض ناخواسته ناشی از اين عوامل زيانبار مبارزه نمود تا شاغلین از محیط كار سالم برخوردارگردند. در اين راه اولین گام تفريق محیطهای كاری سالم و ناسالم از يكديگر بر اساس معیارهايی تحت عنوان "حد مجاز مواجهه شغلی" است تا محیط های كاری كه احتمال بروز بیماری را در بین شاغلین افزايش میدهند، شناسايی گردند

   
     
   
  حدود مجاز مواجهه شغلي

کلیک نمایید
 
     
   

Initiates file downloadحدمجاز آلودگی صوتی