گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

هدف: هدف برگزاري اين كارگاه آشنايي كامل دانشجويان با تكنيك تحليل خطر بحرانهاي بهداشتي و درماني مي باشد. اين كارگاه به صورت سخنراني و كارگروهي انجام خواهد شد و در پايان كارگاه از شركت كنندگان انتظار مي رود توانايي تحليل خطر سازمانهاي بهداشتي و درماني و ارايه گزارش تحليل خطر مربوطه را كسب نمايند.

مدت كارگاه: دو روز (4-5 دی ماه 1394)

محل كارگاه: ... دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشکده بهداشت)

مدرس كارگاه: دكتر سيد حسام سيدين دكتراي مديريت خدمات بهداشتي و درماني با گرايش بحران از دانشگاه يو سي ال لندن و دانشيار گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران

سوابق كاري: مدير گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني، رييس مركز تحقيقات علوم مديريت و اقتصاد سلامت، معاون اداري و مالي، دانشجويي و فرهنگي و معاون پژوهشي دانشكده مديريت، مدير بيمارستان ايرانشهر تهران و نطنز.....

لینک به برنامه کارگاه